รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42501 - 42600 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42501 นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
42502 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42503 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42504 นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42505 นางจารุวรรณ คุณธรณ์ - -
42506 นางสาวกนกพรรณ พงศ์อารยะ นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42507 นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์ ผู้อำนวยการ กรมควบคุมมลพิษ
42508 นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์ เลขานุการกรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42509 นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42510 นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42511 นางสาวมนวดี จันทิมา นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42512 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42513 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42514 นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42515 ร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42516 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
42517 นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.ตาก
42518 นางสาวสมบูรณ์ศรี แก่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42519 นายศศิน ปงรังษี ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
42520 นายศราวุธ มูลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42521 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน
42522 นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการกอง -
42523 นางสาวศศิธร พลัตถเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42524 พันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี กรมราชทัณฑ์
42525 นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42526 นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42527 นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42528 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) กรมส่งเสริมการเกษตร
42529 นายวิศิษฐ ทองเที่ยง นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
42530 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการ กรมท่าอากาศยาน
42531 นายธาตรี สุนพงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์
42532 นายดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42533 พันตำรวจตรีณฐพล ดิษยธรรม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42534 นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
42535 นายรัฐนันท์ จึงสวัสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี อื่นๆ
42536 พันตำรวจตรีณฐพล ดิษยธรรม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42537 นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ ผู้อำนวยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42538 นางสาวพัฒน์นรี อนันต์ธเนศ Quality assurance อื่นๆ
42539 นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
42540 นายชาติชาย โทสินธิติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42541 นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42542 นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
42543 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42544 นายดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42545 นางสาวนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
42546 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการ กรมการพัฒนาชุมชน
42547 นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42548 นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
42549 นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสรรพากร
42550 นายนรินทร์ มีวงศ์ ผู้อำนวยการ กรมประมง
42551 นายจักราวุธ เพชร์แก้ว สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 กรมสรรพากร
42552 นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข รอง​อธิการบดี​ มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​
42553 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการ กรมประมง
42554 นางสาวภาวิตา ชุมเกลี้ยง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42555 นายสุชาติ แย้มปราสัย นักวิชาการป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
42556 นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
42557 นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร
42558 นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42559 นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42560 นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
42561 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
42562 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
42563 นายธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
42564 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42565 นายเรืองเดช ปั่นด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
42566 นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
42567 นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรมการแพทย์
42568 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์
42569 นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
42570 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
42571 พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42572 นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42573 นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
42574 นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
42575 นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
42576 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42577 นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
42578 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง
42579 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
42580 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42581 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42582 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42583 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
42584 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
42585 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42586 นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
42587 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42588 นางสาววริศรา โคตะปัญญา เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42589 นางสาวพัสตราภรณ์ ไสลสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
42590 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
42591 นายนิพนธ์ จันเลน นักวิชาการอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42592 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง
42593 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42594 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
42595 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42596 นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์ เภสัชกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42597 พ.ต.ต.ธีรพัฒน์ นิศาภากร สว.ตม.จว.สงขลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42598 นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ เภสัชกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42599 นางสาวจุตินาฏ บวรสาโชติ นักโบราณคดี กรมศิลปากร
42600 นางสาวสมฤทัย สัตย์มั่น นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Pages