รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42501 - 42600 จากทั้งหมด 44427 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
42501 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42502 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42503 นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42504 นางจารุวรรณ คุณธรณ์ -
42505 นางสาวกนกพรรณ พงศ์อารยะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42506 นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท์ กรมควบคุมมลพิษ
42507 นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42508 นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42509 นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42510 นางสาวมนวดี จันทิมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42511 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42512 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42513 นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42514 ร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42515 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ กรมวิชาการเกษตร
42516 นายภูธนภัส พุ่มไม้ สพม.ตาก
42517 นางสาวสมบูรณ์ศรี แก่นสุวรรณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42518 นายศศิน ปงรังษี กรมศุลกากร
42519 นายศราวุธ มูลโพธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42520 นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต กรมชลประทาน
42521 นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร -
42522 นางสาวศศิธร พลัตถเดช สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42523 พันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ กรมราชทัณฑ์
42524 นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42525 นางสาวจินนา ตันศราวิพุธ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42526 นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42527 นายประคอง อุสาห์มัน กรมส่งเสริมการเกษตร
42528 นายวิศิษฐ ทองเที่ยง กรมปศุสัตว์
42529 นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร กรมท่าอากาศยาน
42530 นายธาตรี สุนพงศรี กรมราชทัณฑ์
42531 นายดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42532 พันตำรวจตรีณฐพล ดิษยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42533 นางสาวนลินทิพย์ เพณี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
42534 นายรัฐนันท์ จึงสวัสดิ์ อื่นๆ
42535 พันตำรวจตรีณฐพล ดิษยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42536 นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42537 นางสาวพัฒน์นรี อนันต์ธเนศ อื่นๆ
42538 นายทศพร ศรีสมาน กรมศิลปากร
42539 นายชาติชาย โทสินธิติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42540 นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42541 นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ กรมทางหลวงชนบท
42542 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42543 นายดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42544 นางสาวนางสาวนิภา ทองก้อน กรมการพัฒนาชุมชน
42545 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว กรมการพัฒนาชุมชน
42546 นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42547 นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ กรมประมง
42548 นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์ กรมสรรพากร
42549 นายนรินทร์ มีวงศ์ กรมประมง
42550 นายจักราวุธ เพชร์แก้ว กรมสรรพากร
42551 นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​
42552 นายอำนวย คงพรหม กรมประมง
42553 นางสาวภาวิตา ชุมเกลี้ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42554 นายสุชาติ แย้มปราสัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
42555 นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ กรมควบคุมมลพิษ
42556 นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ กรมสรรพากร
42557 นางนลินนาถ ไกรนรา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42558 นายเดชา จาตุธนานันท์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42559 นางสุดฤทัย เลิศเกษม กรมประชาสัมพันธ์
42560 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
42561 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
42562 นายธิติ แสวงธรรม กรมสุขภาพจิต
42563 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42564 นายเรืองเดช ปั่นด้วง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
42565 นางสาวสนธยา บุณยภูษิต กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
42566 นายไพโรจน์ สุรัตนวนิช กรมการแพทย์
42567 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ กรมธนารักษ์
42568 นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ กรมทางหลวงชนบท
42569 นายกฤษ อุตตมะเวทิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
42570 พันตำรวจโทพเยาว์ ทองเสน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42571 นายธนากร คัยนันท์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42572 นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร กรมควบคุมโรค
42573 นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์ กรมทางหลวงชนบท
42574 นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์ กรมทางหลวงชนบท
42575 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42576 นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
42577 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต กรมทางหลวง
42578 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
42579 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42580 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42581 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42582 นายรัฐพล นราดิศร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
42583 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กรมการพัฒนาชุมชน
42584 นายธนู ขวัญเดช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42585 นางอภิญญา ชมภูมาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ
42586 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42587 นางสาววริศรา โคตะปัญญา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42588 นางสาวพัสตราภรณ์ ไสลสุข สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
42589 นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
42590 นายนิพนธ์ จันเลน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42591 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ กรมประมง
42592 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42593 นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
42594 นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42595 นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42596 พ.ต.ต.ธีรพัฒน์ นิศาภากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42597 นางสาวบุญฑริกา บุญญาภิวัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42598 นางสาวจุตินาฏ บวรสาโชติ กรมศิลปากร
42599 นางสาวสมฤทัย สัตย์มั่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
42600 นายคณิต สวัสดี สำนักงานรัฐมนตรี - กว.

Pages