รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42101 - 42200 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42101 นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
42102 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42103 นายพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการ กรมพลศึกษา
42104 นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42105 นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดราชบุรี
42106 นางตรัยลดา ดรงคมาศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
42107 นายนพวัชร์ อติวรรณาพัฒน์ คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
42108 นายธีรพงศ์ เรืองขำ นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42109 นางกุลญดา ทอนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42110 นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42111 นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
42112 นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลโรจน์ นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42113 นางสาวอริสรา กลั่นเขตรกิจ นิติกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42114 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42115 นายพรเทพ ศรีธนาธร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป / อัครราชทูต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42116 นายธนากร นาเชียงใต้ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
42117 นางสาวบุตน้ำเพชร แสนสุข sales -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42118 นายสรศักดิ์ ใจตุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
42119 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42120 นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42121 นางสาวอาวีศรี ยกย่อง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42122 นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42123 นางศุภวันจักรี ดอนไสว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
42124 นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ กรมบัญชีกลาง
42125 นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
42126 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42127 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42128 นายอังคาร รัตนสีดา นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42129 นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
42130 นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
42131 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
42132 นางนฤมล กรีพร ผู้อำนวยการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
42133 นายธงชัย เมืองสนธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42134 นายสมศักดิ์ แก้วสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42135 นายสุภชัย ภูริเกษม ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
42136 นางกันยรัตน์ จันกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
42137 นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42138 นายธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
42139 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42140 นายสมศักดิ์ แก้วสอน ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42141 นายธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
42142 นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
42143 นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
42144 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
42145 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
42146 นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก
42147 นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42148 นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42149 นางสาวชนนิกานต์ เปาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
42150 นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42151 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42152 นายพูนศักดิ์ ไชยดวงแก้ว นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42153 นายภัทรพงษ์ โอภาสวัฒนา บุคคลทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42154 นางสาววราลี คงเจริญ นักชีววิทยารังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42155 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42156 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42157 นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
42158 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
42159 นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42160 นายเกริกชัย พรหมดวง ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
42161 นายจิรวิวัฒน์ นิคม สรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต
42162 นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42163 นายทยากร จันทรางศุ วิศวกรโยธา กรมการขนส่งทางราง
42164 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42165 นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
42166 นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
42167 นายพิทย อุทัยสาง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
42168 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42169 นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
42170 นายศิรพัทธ์ วัชราภัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42171 นายพูนศักดิ์ ประมงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
42172 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42173 นายประวิทย์ อมรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42174 นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน กรมราชทัณฑ์
42175 นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดพัทลุง กรมการจัดหางาน
42176 นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42177 นายสัญชัย รัศมีจีรวิไล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42178 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
42179 นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
42180 นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดพัทลุง กรมการจัดหางาน
42181 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42182 นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
42183 นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์
42184 นางสาวจารุมน วนิชสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ(ด้านปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า) กรมการค้าต่างประเทศ
42185 นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์
42186 นายสุปรีดา ศิริบูลย์ภักดี นักเดินเรือ กรมเจ้าท่า
42187 นายสมชาย รัตนสุภา เลขานุการกรม กรมการค้าภายใน
42188 นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42189 นางสาวสรธารา ทองต่อ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42190 นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
42191 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
42192 นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42193 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
42194 นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
42195 นางสาวโสรญา ขาวสว่าง นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42196 นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42197 นายตรี อัญชลีสังกาศ ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42198 นางสาวพรรณลดา ฉากทองคำ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42199 นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42200 นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการ กรมการขนส่งทางราง

Pages