วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พัฒนบริศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2561
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรี/นิติศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545

Pages