วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาครุศาสตมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา ยุทธศษสตร์การพัฒนาฯ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
Johns Hopkins University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Johns Hopkins University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาเอก เอเชียตะวันออกศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
Johns Hopkins University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชนก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541

Pages