หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 31/10/2019 - 20/11/2019
ลงทะเบียน : 01/08/2019 - 08:00
หมดเขต : 30/08/2019 - 16:30
317/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 31/10/2019 - 20/11/2019
ลงทะเบียน : 01/08/2019 - 08:00
หมดเขต : 30/08/2019 - 16:30
317/0
2 » The 6th Singapore - Thailand Leadership Development Programme
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/09/2019 - 14/09/2019
ลงทะเบียน : 26/07/2019 - 08:00
หมดเขต : 13/08/2019 - 23:59
22/0
3 » หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Basic & Intermediate (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 01/05/2019 - 03/05/2019
ลงทะเบียน : 18/04/2019 - 08:00
หมดเขต : 29/04/2019 - 16:30
0/30
4 » งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 31/03/2019 - 01/04/2019
ลงทะเบียน : 18/03/2019 - 14:00
หมดเขต : 27/03/2019 - 23:59
580/619
5 » Training Program on “ASEAN Plus New-Wave Leadership Development” (25 – 31 March 2019)
กลุ่มหลักสูตร : อาเซียน
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/03/2019 - 31/03/2019
ลงทะเบียน : 04/03/2019 - 08:00
หมดเขต : 22/03/2019 - 21:00
25/27
6 » หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 – 6
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/02/2019 - 05/02/2019
ลงทะเบียน : 13/02/2019 - 08:00
หมดเขต : 01/03/2019 - 16:30
65/0
7 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/03/2019 - 30/08/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:00
หมดเขต : 23/08/2019 - 16:30
1847/0
8 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 13/02/2019 - 13/02/2019
ลงทะเบียน : 07/01/2019 - 08:30
หมดเขต : 08/02/2019 - 16:30
770/780
9 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 11
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/02/2019 - 12/07/2019
ลงทะเบียน : 21/12/2018 - 08:00
หมดเขต : 15/01/2019 - 16:30
53/0
10 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 89
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/02/2019 - 07/05/2019
ลงทะเบียน : 03/12/2018 - 07:00
หมดเขต : 26/12/2018 - 16:30
411/0
11 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 90
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/05/2019 - 14/08/2019
ลงทะเบียน : 03/12/2018 - 07:00
หมดเขต : 26/12/2018 - 16:30
369/0
12 » การใช้โปรแกรม Inkscape ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและจัดทำอินโฟกราฟิก (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 06/12/2018 - 07/12/2018
ลงทะเบียน : 26/11/2018 - 06:00
หมดเขต : 03/12/2018 - 16:30
33/33
13 » การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) รุ่นที่ 24
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 04/03/2019 - 15/07/2019
ลงทะเบียน : 15/11/2018 - 07:00
หมดเขต : 07/01/2019 - 16:30
145/0
14 » หลักสูตร Microsoft Excel 2007 สำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 2 (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 19/09/2018 - 20/09/2018
ลงทะเบียน : 12/09/2018 - 08:30
หมดเขต : 17/10/2018 - 16:30
0/0
15 » หลักสูตร Microsoft Excel 2007 สำหรับผู้เริ่มต้น (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 11/09/2018 - 12/09/2018
ลงทะเบียน : 31/08/2018 - 08:30
หมดเขต : 07/09/2018 - 16:30
0/0
16 » หลักสูตรการจัดทำรายงานสถิติและการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 10/09/2018 - 10/09/2018
ลงทะเบียน : 31/08/2018 - 08:30
หมดเขต : 06/09/2018 - 16:30
0/0
17 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/10/2018 - 14/11/2018
ลงทะเบียน : 14/08/2018 - 08:00
หมดเขต : 31/08/2018 - 16:30
306/0
18 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 20/08/2018 - 31/08/2018
ลงทะเบียน : 19/07/2018 - 14:00
หมดเขต : 16/08/2018 - 16:30
52/0
19 » หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย (Singapore - Thailand Senior Officials Development Programme)
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 18/07/2018 - 26/07/2018
ลงทะเบียน : 15/06/2018 - 08:00
หมดเขต : 29/06/2018 - 16:30
61/0
20 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/04/2018 - 31/08/2018
ลงทะเบียน : 05/04/2018 - 08:00
หมดเขต : 04/01/2019 - 16:30
1551/0
21 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 26/04/2018 - 26/04/2018
ลงทะเบียน : 05/04/2018 - 08:00
หมดเขต : 25/04/2018 - 16:30
500/500
22 » หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (เฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 22/03/2018 - 23/03/2018
ลงทะเบียน : 14/03/2018 - 08:00
หมดเขต : 21/03/2018 - 16:30
28/34
23 » งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
กลุ่มหลักสูตร : คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 01/04/2018 - 02/04/2018
ลงทะเบียน : 12/03/2018 - 08:30
หมดเขต : 30/03/2020 - 23:59
585/0
24 » การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)--มีค่าใช้จ่าย
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 09/03/2018 - 09/03/2018
ลงทะเบียน : 09/03/2018 - 08:00
หมดเขต : 14/03/2018 - 16:30
43/0
25 » หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/03/2018 - 05/03/2018
ลงทะเบียน : 05/03/2018 - 15:30
หมดเขต : 16/03/2018 - 23:59
63/35
26 » การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 02/03/2018 - 08/03/2018
ลงทะเบียน : 21/02/2018 - 08:00
หมดเขต : 28/02/2018 - 16:30
187/500
27 » การเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics (สำหรับผู้ที่จะสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14)
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน : 17/01/2018 - 08:30
หมดเขต : 25/01/2018 - 16:30
542/580
28 » โครงการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 05/01/2018 - 05/01/2018
ลงทะเบียน : 05/01/2018 - 15:15
หมดเขต : 02/02/2018 - 16:30
20/0
29 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 15
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/01/2018 - 08/02/2018
ลงทะเบียน : 05/01/2018 - 08:00
หมดเขต : 26/01/2018 - 16:00
72/75
30 » การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กลุ่มหลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 20/12/2017 - 21/12/2017
ลงทะเบียน : 12/12/2017 - 07:00
หมดเขต : 19/12/2017 - 16:30
1/80

Pages