หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร (Highlight)

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม --(Highlight)-- วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1, ส.นบส.)
รายละเอียด | รายชื่อ |
วันอบรม : 01/12/2020 - 22/12/2020
ลงทะเบียน : 01/09/2020 - 08:30
หมดเขต : 09/10/2020 - 16:30
318/0
# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1, ส.นบส.)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 01/12/2020 - 22/12/2020
ลงทะเบียน : 01/09/2020 - 08:30
หมดเขต : 09/10/2020 - 16:30
318/0
2 » หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง”(ป.ย.ป.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 7
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน : 13/07/2020 - 08:00
หมดเขต : 31/07/2020 - 16:30
14/0
3 » หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำเชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.4) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มหลักสูตร : การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : -
ลงทะเบียน : 13/07/2020 - 08:00
หมดเขต : 31/07/2020 - 16:30
35/0
4 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 5)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 17/08/2020 - 28/08/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 15/08/2020 - 22:00
104/108
5 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 4)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/08/2020 - 14/08/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 31/07/2020 - 22:00
99/102
6 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 3)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 14/07/2020 - 24/07/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 26/06/2020 - 22:00
100/102
7 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 2)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 25/06/2020 - 05/07/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 22/05/2020 - 22:00
105/106
8 » หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ (รุ่นที่ 1)
กลุ่มหลักสูตร : อบรมข้าราชการใหม่
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 08/06/2020 - 19/06/2020
ลงทะเบียน : 08/05/2020 - 07:00
หมดเขต : 22/05/2020 - 22:00
110/110
9 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 30/04/2020 - 05/09/2020
ลงทะเบียน : 17/02/2020 - 08:00
หมดเขต : 20/03/2020 - 16:30
45/0
10 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 2
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | สมัคร |
วันอบรม : 09/03/2020 - 07/08/2020
ลงทะเบียน : 07/01/2020 - 08:00
หมดเขต : 31/07/2020 - 16:30
1587/0