หลักสูตรทั้งหมด

# ชื่อหลักสูตร/กลุ่ม วันที่ ที่นั่ง
1 » โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 3
กลุ่มหลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 03/03/2021 - 04/03/2021
ลงทะเบียน : 20/01/2021 - 08:00
หมดเขต : 01/03/2021 - 16:30
981/981
2 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 94
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1, ส.นบส.)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 21/06/2021 - 03/09/2021
ลงทะเบียน : 17/01/2021 - 08:00
หมดเขต : 23/02/2021 - 16:30
338/0
3 » หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 93
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.1, ส.นบส.)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 29/03/2021 - 11/06/2021
ลงทะเบียน : 17/01/2021 - 08:00
หมดเขต : 23/02/2021 - 16:30
318/0
4 » โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13
กลุ่มหลักสูตร : นักบริหารระดับสูง (นบส.2)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 27/05/2021 - 10/09/2021
ลงทะเบียน : 18/02/2021 - 08:00
หมดเขต : 25/03/2021 - 16:30
4/0
5 » หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) รุ่นที่ 26
กลุ่มหลักสูตร : ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
รายละเอียด | รายชื่อ | |
วันอบรม : 28/05/2021 - 10/09/2021
ลงทะเบียน : 12/01/2021 - 08:00
หมดเขต : 12/02/2021 - 23:59
329/0