คำแนะนำการสมัคร: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 11

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

xx มกราคม 256x – xx กุมภาพันธ์ 256x

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

xx มีนาคม 256x

เปิดการอบรม

xx เมษายน 256x

ปิดการอบรม

xx สิงหาคม 256x

* เพื่อความสมบูรณ์ในการกรอกข้อมูล หรือแสดงผล ให้เปิดใช้งานกับ Browser Google Chome  เท่านั้น

**สร้างบัญชีล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลางคลิกที่ register


เอกสารดาวน์โหลด (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  • สำเนาหนังสือแจ้งส่วนราชการส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (โครงการ)

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม)

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลนฺ์)


การติดต่อ

วิทยาลัยนักบริหาร 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 0 2547 1762, 0 2547 1785  

โทรสาร 0 2547 2049