วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สสบ.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วท.ม./เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาสังคมศาตร์เพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548

Pages