วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา โสตทัศนศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง)
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527

Pages