วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Public Health
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of California at Los Angeles, USA
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
แพทยศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ระบาดวิทยา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
University of California at Los Angeles, USA
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2549
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/เทคโนโลยีการบริหาร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / สาขา เกษตรศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต / สาขา เกษตรศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530

Pages