วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วทบ.คณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปบ.วิชาอุตุนิยมวิทยา
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนอุตุนิยมวิทยา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2523
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเอเซีัยอาคาเนย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Doctor of Philosophy/สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(International Program)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อนุมัติบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
แพทยสภา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2560

Pages