วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญา: 
มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2525
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วทยาศาสตรบัณฑิต/สาขาคณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกาณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พบ.ม./รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535

Pages