วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Doctor of Philosophy (Political Science)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครูศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)/คณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครูศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)/คณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)/คณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศณียบัตรารชลประทาน
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยการชลประทาน
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543

Pages