วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สังคมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Illinois at Springfield (Former Sangamon State University)
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
M.Soc.Sc in Public Policy (เกียรตินิยมอันดับ1)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Ph.D. in Economics
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัย Sydney
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2549
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
MSc Radiation and Environmental Protection
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Surrey
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2547
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วท.ม.นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543

Pages