วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Food Science
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Illinois at Urbana Champaign
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
M.Soc.Sc. in Public Policy (First Class Honours)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Waikato, New Zealand
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับปริญญา: 
มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญา: 
มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย แขวงสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการทูตและการระหว่างประเทศ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540

Pages