วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Engineering (System Engineering)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Royal Melbourne Institution of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Engineering Science (Environmental Engineering)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
The University of Melbourne
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.ต้น)
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2524
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พ.ม.
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
ศึกษาด้วยตนเอง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.)นาฏศิลป์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)บริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม)การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531

Pages