วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บัญชีมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550

Pages