วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2550
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตร์ทางทะเล (ชีววิทยาทางทะเล)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Doctor of Philosophy/Marine Biology
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
University of Copenhagen
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
จิตเวชศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
DIPLOME DE MAITRISE (HISTOIRE)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
UNIVERSITE DE PARIS VII
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อักษรศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534

Pages