วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท / International Studies
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Nottingham สหราชอาณาจักร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2545
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาเอก / International Studies
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
๊ืUniversity of Nottingham สหราชอาณาจักร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2549
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
แพทยสภา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2562
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of International Affairs
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Columbia University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Science in International History
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
London School of Economics and Political Science, University of London
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Bachelor of Arts in Politics, Economics and Law
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
University of Buckingham, United Kingdom
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Bachelor degree in Economics
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2523

Pages