วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2549
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2526
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต/การเมืองการปกครอง
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต/การเมืองการปกครอง
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2560
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2560
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถ่าบันบัณฑิตพัฒนศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553

Pages