วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Business Administration
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Johnson&Wales Universiry U.S.A.
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
คุรุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2525
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
ม.รามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เนติบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การศึกษาศาสตร์บัณฑิต/เทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536

Pages