วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต/การระหว่างประเทศและการทูต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2562
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
แพทยสภา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
แพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
คบ./ภาษาไทย
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
คม./บริหาร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มรภ.บร.
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2549
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
การระหว่างประเทศและการทูต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532

Pages