วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มหาบัณฑิตเกษตรศาสตร์สาขาส่งเสริมการเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มสธ.
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2560
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2560
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
แพทยศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)สาขาวิชาเทคโนโลยีการเษตร(การผลิตสัตว์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2546
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษม.) การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) การศึกษาและพัฒนาสังคม
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2555
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
อุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538

Pages