วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อายุรศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
แพทยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of science (Genetic Epidemiology and Bioinformatics)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Cardiff University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต/International Health
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
The University of Tokyo
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาโท สาขาวาสารศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Southern Illinois University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Bachelor of Law
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Bachelor of Political Science (International Relations)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Public Administration (Organisation and Management) - M.P.A.
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Economic and Social Studies in Development Policy and Planning - M.Sc. (Economics)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Wales, U.K.
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2541

Pages