วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Industrial Engineering
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
Iowa State University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
กศม. จิตวิทยาการแนะแนว
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Engineering (System Engineering)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Royal Melbourne Institution of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Engineering Science (Environmental Engineering)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
The University of Melbourne
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2542
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533

Pages