วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Public Administration
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Kentucky State University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร (EPA))
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2553
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตร์บัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531

Pages