วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
?MBA/Management
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Western International University
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2529
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตร์
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2544
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
M.Sc. International Agricultural Marketing
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
University of Newcastle upon Tyne
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ค.บ.วิชาเอกการประถมศึกษา (โครงการคุรุทายาท)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
กศ.ม.สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
M.Ed. in Educational Administration
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
Hiroshima University, JAPAN
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2551
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ค.ด.สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มัธยมศึกษา
ระดับปริญญา: 
มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา: 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2527
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านการตลาด
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2531

Pages