วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
Master of Arts (MA) in Diplomatic Studies
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
The University of Westminster, London, the United Kingdom
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2548
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2535
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต บัญชี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญา: 
มัธยมศึกษา
สถาบันการศึกษา: 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2530
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศบ.)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศม.)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรี / ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532

Pages