วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาตรี
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฎยะลา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2552
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาการศึกษา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2539
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต/สุขศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต/สุขศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2537
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การว่าความ)
ระดับปริญญา: 
อื่นๆ
สถาบันการศึกษา: 
สภาทนายความ
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
นิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2533
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ(บริหารรัฐกิจ)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธฺราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2555

Pages