วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สหสาชาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2534
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินและการคลัง)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2528

Pages