รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 96

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42201 - 42300 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42201 นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงบประมาณ
42202 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กรมทรัพยากรน้ำ
42203 นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42204 นายณัฐบดี มีเดชประเสริฐ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42205 นายอินกวี สุภานันท์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42206 นายชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมการแพทย์
42207 นายไพสิฐ สุคันธรส นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42208 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42209 นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
42210 นางสาวชุลีกร สุขโทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42211 จ่าเอกไพศาล เงินช้าง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง
42212 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กรมทรัพยากรน้ำ
42213 นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ นายแพทย์ กรมอนามัย
42214 นางสาววนัญญา วรรณจำรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
42215 นายคฑาวุธ ปานบุญ นักวิชาการประมง กรมประมง
42216 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
42217 นายอรรถสิทธิ์ กันมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
42218 นายวีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์
42219 นายวิชาญ สุขสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
42220 นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ นักการทูต กรมการกงสุล
42221 นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์ ผู้อำนวยการ กรมสรรพากร
42222 นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42223 นางสาวนิศาชล ศศานนท์ ผู้อำนวยการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42224 พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์ รองผู้บังคับการจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42225 นางกิตติมา อังกินันทน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบัญชีกลาง
42226 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42227 นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
42228 นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบัญชีกลาง
42229 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42230 นางสาวสกุลกานต์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42231 นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42232 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42233 นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42234 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42235 นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
42236 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42237 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42238 นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
42239 นายพีระยุทธ สานุกูล นายแพทย์ กรมอนามัย
42240 นายศุขโข สืบสุข นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
42241 นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
42242 นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย กรมการปกครอง
42243 นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
42244 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42245 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
42246 นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42247 นายสุทธิศักดิ์ โทวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรธรณี
42248 นางสาวพรชลันพักษ์ เพ็ญคุณาพร ผู้อำนวยการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
42249 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42250 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42251 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42252 นางสาวเบญจรัตน์ แท่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42253 นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
42254 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42255 นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบัญชีกลาง
42256 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42257 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42258 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42259 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42260 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42261 นางสาวพิราอร อิ่มประเสริฐสุข นักศึกษาระดับปริญญาโท
42262 นางสุภัทร กิจเวช ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42263 นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42264 นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42265 นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42266 นางสาวโสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42267 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42268 นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบัญชีกลาง
42269 นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่ กรมธนารักษ์
42270 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42271 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิ่ม ผู้อำนวยการ กรมการค้าต่างประเทศ
42272 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่(ผู้อำนวยการสูง) กรมสรรพสามิต
42273 นางสาวรัตติญา เขียวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42274 นายอุทิศ รักสัจจะ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
42275 นางปรียากร ศังขวณิช นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42276 นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการ กรมสรรพสามิต
42277 นายเจตณัฐ ลิขิตสุขผดุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42278 นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
42279 นางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
42280 นางสาวสิรีธร ดีผาย นักวิชาการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
42281 นางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม
42282 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42283 นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
42284 นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม
42285 นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบัญชีกลาง
42286 นางสาวเพ็ญพักษ์ เข็มเพชร นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42287 นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
42288 นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42289 นายนิพัทธ์ ทองประไพ วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42290 นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42291 นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน ผู้อำนวยการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
42292 ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42293 นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
42294 นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ
42295 นายสิรณัฐ นาคทับ วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42296 นายนพดล สรวงประดิษฐ์ พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42297 นายศิระพิสิษฐ์ พัฒนพงศ์อนันต์ วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42298 นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการจัดหางาน
42299 นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
42300 นางสาววาสนา จันทร์แดง วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Pages