รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader Development) รุ่นที่ 27

โควต้าจำนวน : 0 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42001 - 42100 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42001 นางสาวเกษรา รอมาน นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
42002 นางสาวหัตทยา บุญธรรม นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
42003 นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42004 นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42005 นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
42006 นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
42007 นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
42008 นางโสมฤทัย คำราพิช นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
42009 นายกรภัทร ศรีสุพิงค์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
42010 นายเฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการ กรมควบคุมโรค
42011 นางสาวจีรณา น้อยมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
42012 นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42013 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
42014 นางสาวกาญจนา ลีลาจรัสกุล เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
42015 นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้อำนวยการ กรมการค้าภายใน
42016 นางสาวสุดา สุวรรณรักษ์ นักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
42017 นางสาววรรณารัตน์ เกตุแก้ว นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42018 นางสุชาดา นิลกำแหง วิลคินส์ รับผิดชอบกลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
42019 นางสาวกชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42020 นายพุฒิพงศ์ จออนันต์ นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
42021 นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42022 นายกลวัชร สุวิมล ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง หอการค้า
42023 นางสาวจิราวรรณ เจนจบ นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
42024 นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
42025 นางวัชรพร ชินสันติ นักกลยุทธ์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
42026 นางสาวพรหมพร สกุลธนะ นักวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
42027 นางสาวศุภมณี ธนารักษ์ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42028 นางสาวบุณยาพร หาญยืนยงสกุล นิติกร กรมบัญชีกลาง
42029 นายนิมิตร ศรียาภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42030 นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
42031 นางสาวศิรส สุวรรณมณี นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
42032 นางสาวชุลีกร ตันติวณิชชานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ควบ) ธนาคารแห่งประเทศไทย
42033 นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42034 นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42035 นายสรรไชย มุกดาสนิท อาลักษณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42036 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
42037 นายกฤตพน ชูศรี นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42038 นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42039 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
42040 นางสาวขวัญใจ พรานุสร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) กรมบัญชีกลาง
42041 ดร.เทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
42042 นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
42043 นางสาวพัชรินทร์ แสนตรง อาลักษณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42044 นายจักร เจริญศิลป์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42045 นางสาวศรัญญา ก้อนศรี นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่13
42046 นายธาตรี สุนพงศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์
42047 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42048 นายกิตติ จันทร์ส่อง เลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ
42049 นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42050 นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
42051 นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
42052 นางสาวธนาภา เกตุรัตนกุล รับจ้าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42053 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
42054 นางสาวธัญญรัตน์ มังคลรังษี ผู้อำนวยการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
42055 นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42056 นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42057 นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
42058 นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42059 นางจินตนา งามภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42060 นางสาวฤดีพร ลางคุลานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42061 นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42062 นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42063 นายสุชัช ศุภวัฒนาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42064 นางสาววันดี ขำตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42065 นางสาวสุกัญญา อามีน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและทิศทางการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42066 นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
42067 นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42068 นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42069 นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42070 นางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กรมบัญชีกลาง
42071 นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42072 นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42073 นายปราโมทย์ ทองศรี ผู้อำนวยการ กรมราชทัณฑ์
42074 นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
42075 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42076 นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42077 นายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
42078 นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
42079 นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
42080 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42081 นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
42082 นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการ กรมอุตุนิยมวิทยา
42083 นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
42084 นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42085 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42086 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ รักษาราชการแทน ผอ.กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง
42087 นายประสิทธิ์ ปาตังคะโร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42088 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42089 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
42090 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42091 นางสาวนิชานาถ ฉิมภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42092 นางสาวมัทนา เจริญศรี ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ
42093 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42094 นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42095 นายเมธา คชาภิชาติ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเซษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์
42096 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42097 นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42098 นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม ผู้อำนวยการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
42099 นายสาธิต ปานขำ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์
42100 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Pages