รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การบริหารระบบพนักงานราชการ

โควต้าจำนวน : 35 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 43281 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นางวชิรญาณ์ ดวงฉวี นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์
3 นายอัชณัฐ หมวกน่วม นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4 นางสาวชุติมา ปรีชา นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 นายพสิษฐ์ สรรพเจริญกิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์
7 นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์
8 นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์
9 นางสาวอธิปประภา โพธิ์ระย้า นักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์
10 นายธชาคริต สนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
11 นางสาวอารีรัตน์ ทองเพียร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 นางสาวภัทรชนก คุณธร นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13 นางสาวนาตยา แดงกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงบประมาณ
14 นายนฤพนธ์ ทองสุข นักทรัพยากรบุคคล กรมพลศึกษา
15 นายณัฐกฤต โคมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
16 นายณัฐกฤต โคมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
17 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
18 นางสาวจำเรียง วิทยารัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
19 นางสาวพนิดา เกรียงทวีทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
20 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฤดี สามสี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
21 นางสาวศรีนภา กล่ำคำ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
22 นายจักรวิทย์ มงคลพิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
23 นายชัยชนะ พันธ์พงษ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์
24 นางชุติมา แสงปิ่น นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
25 นางสาวนัถชนก โกศัยสุนทร นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า
26 นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
27 นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล นักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
28 นายเอกชัย แสงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
29 ร.อ.หญิงสิริกัลยา พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 นางสาวศศิขัณฑ์ เสือขำ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31 นางสาวจินยา หลวงหลาก นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
32 นางศิริพร นาคทอง พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
33 นางศิริพร นาคทอง พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
34 กู้ศรี มธุพยนต์ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
35 นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
36 นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
37 นายโกวิทย์ อนุพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
38 นางสาวอุทุมพร ทศรัตน์ เจ้าพนักงานศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
39 นางสาวอุทุมพร ทศรัตน์ เจ้าพนักงานศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
40 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
41 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42 อารีย์ ฉวีวรรณมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
43 นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
44 นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
45 นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
46 กำไร วรเจริญศรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
47 นางสุพรรณี ธงสว่างชัย นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
48 นางสาวอาทิตยา จงรุ่งเรือง นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
49 นางสาวอาทิตยา จงรุ่งเรือง นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
50 นางเรืองศรี จารุวัฒนกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
51 นางเรืองศรี จารุวัฒนกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
52 สมพร ปิยมาพรชัย เจ้าพนักงานศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
53 นางสาวทิพวรรณ อัศวธนะ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
54 นางศิวพร วุฒิมานานนท์ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
55 นางศิวพร วุฒิมานานนท์ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
56 นางวันทนา เจียมวัฒนสุข นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
57 นางวันทนา เจียมวัฒนสุข นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
58 ว่าที่ ร.ต.วิชัย ธรรมสุวรรณ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
59 ว่าที่ ร.ต.วิชัย ธรรมสุวรรณ นักวิชาการศุลกากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
60 นางสุปาณี ปาลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
61 นางสุปาณี ปาลวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
62 นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
63 นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
64 นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
65 ทิภาพรรณ บุญนารถ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
66 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
67 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
68 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
69 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
70 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
71 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
72 นางกานต์พสิทธิ์ พุ่มพิพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
73 นางสาววรัดา รุจิภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
74 นางสาววรัดา รุจิภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
75 นางสาววรัดา รุจิภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
76 นางกัลยาณีย์ กิจรักษา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
77 นางสาวณัฏฐยา รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
78 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
79 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
80 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
81 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
82 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
83 นางสาวกัญญ์ชนากาญจน์ จันทร์ตรี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
84 นางสาวกัญญ์ชนากาญจน์ จันทร์ตรี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
85 นางสาววรรธณา ท่าทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
86 นางสาวอุษา ภู่หนู นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
87 นางสาวอุษา ภู่หนู นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
88 นางสาวเพชรัตน์ สุขศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
89 นางสาวจีรนันท์ ทองเติม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
90 อนุกูล พรหมเนตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
91 นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
92 เกรียงไกร ศรีขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
93 นายภูริทัต ศุภคุณ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
94 นางอารยา สิงหกุล พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
95 นางอารยา สิงหกุล พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
96 นางบุญสัน ปลื้มจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
97 นางบุญสัน ปลื้มจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
98 นางเบญจวรรณ เจริญพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
99 นางเบญจวรรณ เจริญพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
100 นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Pages