รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การบริหารระบบพนักงานราชการ

โควต้าจำนวน : 35 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 44929 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1 นายรุ่งเรือง อมรวิริยะกุล กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นางวชิรญาณ์ ดวงฉวี กรมส่งเสริมสหกรณ์
3 นายอัชณัฐ หมวกน่วม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4 นางสาวชุติมา ปรีชา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5 นายพสิษฐ์ สรรพเจริญกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ กรมปศุสัตว์
7 นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ กรมปศุสัตว์
8 นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
9 นางสาวอธิปประภา โพธิ์ระย้า กรมปศุสัตว์
10 นายธชาคริต สนธิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
11 นางสาวอารีรัตน์ ทองเพียร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 นางสาวภัทรชนก คุณธร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13 นางสาวนาตยา แดงกระจ่าง สำนักงบประมาณ
14 นายนฤพนธ์ ทองสุข กรมพลศึกษา
15 นายณัฐกฤต โคมจันทร์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
16 นายณัฐกฤต โคมจันทร์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
17 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
18 นางสาวจำเรียง วิทยารัก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
19 นางสาวพนิดา เกรียงทวีทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
20 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฤดี สามสี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
21 นางสาวศรีนภา กล่ำคำ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
22 นายจักรวิทย์ มงคลพิบูลย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
23 นายชัยชนะ พันธ์พงษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
24 นางชุติมา แสงปิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
25 นางสาวนัถชนก โกศัยสุนทร กรมเจ้าท่า
26 นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
27 นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
28 นายเอกชัย แสงแก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
29 ร.อ.หญิงสิริกัลยา พานิช สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
30 นางสาวศศิขัณฑ์ เสือขำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31 นางสาวจินยา หลวงหลาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
32 นางศิริพร นาคทอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
33 นางศิริพร นาคทอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
34 กู้ศรี มธุพยนต์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
35 นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
36 นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
37 นายโกวิทย์ อนุพันธ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
38 นางสาวอุทุมพร ทศรัตน์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
39 นางสาวอุทุมพร ทศรัตน์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
40 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
41 นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42 อารีย์ ฉวีวรรณมาศ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
43 นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี กรมศุลกากร
44 นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี กรมศุลกากร
45 นางสาวพีชญาดา ไชยภาษี กรมศุลกากร
46 กำไร วรเจริญศรี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
47 นางสุพรรณี ธงสว่างชัย -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
48 นางสาวอาทิตยา จงรุ่งเรือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
49 นางสาวอาทิตยา จงรุ่งเรือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
50 นางเรืองศรี จารุวัฒนกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
51 นางเรืองศรี จารุวัฒนกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
52 สมพร ปิยมาพรชัย -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
53 นางสาวทิพวรรณ อัศวธนะ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
54 นางศิวพร วุฒิมานานนท์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
55 นางศิวพร วุฒิมานานนท์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
56 นางวันทนา เจียมวัฒนสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
57 นางวันทนา เจียมวัฒนสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
58 ว่าที่ ร.ต.วิชัย ธรรมสุวรรณ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
59 ว่าที่ ร.ต.วิชัย ธรรมสุวรรณ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
60 นางสุปาณี ปาลวัฒน์ กรมศุลกากร
61 นางสุปาณี ปาลวัฒน์ กรมศุลกากร
62 นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล กรมศุลกากร
63 นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล กรมศุลกากร
64 นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล กรมศุลกากร
65 ทิภาพรรณ บุญนารถ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
66 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
67 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
68 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
69 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
70 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
71 นางสาวกัลย์ณภัส มณีธนกิตติ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
72 นางกานต์พสิทธิ์ พุ่มพิพัฒน์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
73 นางสาววรัดา รุจิภักดิ์ กรมศุลกากร
74 นางสาววรัดา รุจิภักดิ์ กรมศุลกากร
75 นางสาววรัดา รุจิภักดิ์ กรมศุลกากร
76 นางกัลยาณีย์ กิจรักษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
77 นางสาวณัฏฐยา รุ่งโรจน์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
78 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ กรมศุลกากร
79 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ กรมศุลกากร
80 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ กรมศุลกากร
81 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ กรมศุลกากร
82 นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์ กรมศุลกากร
83 นางสาวกัญญ์ชนากาญจน์ จันทร์ตรี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
84 นางสาวกัญญ์ชนากาญจน์ จันทร์ตรี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
85 นางสาววรรธณา ท่าทอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
86 นางสาวอุษา ภู่หนู สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
87 นางสาวอุษา ภู่หนู สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
88 นางสาวเพชรัตน์ สุขศรีจันทร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
89 นางสาวจีรนันท์ ทองเติม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
90 อนุกูล พรหมเนตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
91 นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
92 เกรียงไกร ศรีขาว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
93 นายภูริทัต ศุภคุณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
94 นางอารยา สิงหกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
95 นางอารยา สิงหกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
96 นางบุญสัน ปลื้มจิตต์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
97 นางบุญสัน ปลื้มจิตต์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
98 นางเบญจวรรณ เจริญพิทักษ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
99 นางเบญจวรรณ เจริญพิทักษ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
100 นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Pages