รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ใหม่ (รุ่นที่ 2 : 19 พ.ย. 2557)

โควต้าจำนวน : 24 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 101 - 200 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
101 นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
102 นางสาวปุณณัฐฐา ชัยศิริวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
103 นายนิติกร ชัยวิเศษ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
104 นางเรณี สัจจนดำรงค์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
105 นางเรณี สัจจนดำรงค์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
106 นายวิญญูชล ดวงสุภา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
107 นายวิญญูชล ดวงสุภา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
108 นางนิภาวดี ลำสีสง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
109 นางสาวขนิษฐา สิงหฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
110 นางสาวขนิษฐา สิงหฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
111 นางสาวขนิษฐา สิงหฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
112 นางสาวดวงพร หีบแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
113 นางสาวสุจิตรา อุตรีสร เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
114 นางสาวมนภรณ์ ศุภเชษฐพันธ์ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
115 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปารัฏฐ์ กันลิกา เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
116 นางสาวอรพรรณ ธนบัตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
117 นางสาวอรพรรณ ธนบัตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
118 นางสาวกฤมล ทองอยู่ พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
119 นางสาวกฤมล ทองอยู่ พนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
120 ธิดารัตน์ หล่อหิรัญ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
121 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
122 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
123 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
124 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
125 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
126 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
127 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
128 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
129 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
130 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
131 นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
132 นางปรารถนา สหัสกุล พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
133 ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย เอี่ยมละออ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
134 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ สารถ้อย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
135 นายกุลวัฒน อิมะไชย์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
136 นายปรีชา นวลเป็นใย นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
137 นายปรีชา นวลเป็นใย นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
138 นางสาววรณัฐ ห้าวเจริญ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
139 นางสาววรณัฐ ห้าวเจริญ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
140 นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
141 นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
142 กนกวรรณ อมรเวช -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
143 นายสิทธิโชค ปรางค์ทอง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
144 นางนนทยา พันธ์ขาว เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
145 รณรงค์ ศุภรัศมี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
146 นายชาญศักดิ์ คูคีรีเขต เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
147 นายชาญศักดิ์ คูคีรีเขต เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
148 นายพงศ์ธร ชินรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
149 ปาริชาติ สายคำ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
150 ปาริชาติ สายคำ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
151 นางสาวจริยา มณีกาศ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
152 นางสาวจริยา มณีกาศ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
153 นางสาวสุชาดา เรือนคำ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
154 นางสาวจารุรัตน์ พิลึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
155 นางสาวจารุรัตน์ พิลึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
156 นางสาวสมพร วัดบุญเลี้ยง พนักงานพิมพ์ สำนักงาน ก.พ.
157 นางสาววิจิตรา วอนเพียร นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
158 นางสาวปวีณ์ริศา ธีรโฆษิตพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
159 นางสาวปวีณ์ริศา ธีรโฆษิตพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
160 นางปิญาทิพย์ พรหมพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
161 อนงค์ มานะชำนิ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
162 นางสาวศุจิดา อัจนากิตติ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
163 นางสาววารี วังคะฮาด นักบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
164 นางสาววารี วังคะฮาด นักบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
165 นายวีรยุทธ แซ่ซือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
166 น้ำฝน ปวนลอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
167 นางนราพร ศรีเพ็ชร์ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
168 นางนราพร ศรีเพ็ชร์ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
169 นางสาวพรรณี จันทรประทักษ์ บริหารจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
170 นายวราวุธ ปิยะวรสกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
171 นายธีรวัฒน์ เหล็บหนู เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
172 นางสาวแพรวพรรณ อัคคะประสา อาจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
173 นายอำนวย อภิชาติตรากูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
174 อรพรรณ โกนกระโทก พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
175 จำรูญ เมืองพรหม พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
176 จำรูญ เมืองพรหม พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
177 นางสาวพิมพ์ชนก วงศาโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กศน.
178 นางสาวพิมพ์ชนก วงศาโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กศน.
179 นางสาวพิมพ์ชนก วงศาโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กศน.
180 นางสาวพิมพ์ชนก วงศาโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กศน.
181 นางพิชญาภา ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
182 นางพิชญาภา ฮงทอง นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
183 นายสมนึก หวันสู เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
184 นางชวนพิศ เชาว์สกุล นักวรรณศิลป์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
185 นางสาวเสาวคนธ์ จันทร์ประเสริฐ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
186 นายดำรงค์ ยังมี นักวิชาการวัฒนธรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
187 นางสาวสุดารัตน์ วิรัญโท นักวิชาการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
188 นางสาวสุดารัตน์ วิรัญโท นักวิชาการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
189 นายวุฒิไกร เครืออยู่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
190 นายอัครพล สุมงคล นักผังเมือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
191 นางอัญชลี วิเศษการ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
192 อัจฉรา อาภาณ์เอี่ยม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
193 อัจฉรา รุ่งราตรี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
194 อัจฉรา รุ่งราตรี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
195 นางอัจฉรา ภูริคุปต์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
196 นางอัจฉรา สิทธิวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
197 นางอัจฉรา ถิ่นประชา นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
198 นางสาวอัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
199 นางสาวอัจฉรา หงส์อรุณ นักวิชาการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
200 อัจฉรา สุขศุภชัย -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages