รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การบริหารตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน : แนวทางปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังปกติ

โควต้าจำนวน : 35 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 501 - 600 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
501 นางอริสรา เชื่อถือ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
502 นายอริยะ เรืองนคร นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
503 นายอริยะ เรืองนคร นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
504 นายอัครินทร์ เสนามงคล เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
505 นางสาวอาจารี แสงชัน นักพัฒนาสังคม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
506 นายมนตรี ภูษางาม นายช่างเหมืองแร่ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
507 นางสาวจีรนุช อภิชนสาคเรศ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
508 นางอมรรัตน์ พรสมบูรณ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
509 นางอมรรัตน์ พรสมบูรณ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
510 นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
511 นางสาวอารย์นุชศรี บังเกิดสุข นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
512 นางสาวอารย์นุชศรี บังเกิดสุข นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
513 นายอานัส ยุนุ๊ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
514 นายอาณัติ น้อยตำแย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
515 นายอาณัติ น้อยตำแย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
516 นายอาณัติ น้อยตำแย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
517 นายอาณัติ น้อยตำแย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
518 นายอาณัติ น้อยตำแย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
519 ส.ต.ต.จักราวุธ ภูจอมนิล ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
520 อรุณ ทับทิม นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
521 นางอรุณกาญจน์ บุญเฉลียว นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
522 นางอรุณกาญจน์ บุญเฉลียว นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
523 อรุณรัตน์ ชัยเกษตรสิน เจ้าพนักงานที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
524 นางอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
525 นางสาวรัตน์ดาวรรณ์ มีศรีสรรค์ นักวิชาการพาณิชย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
526 อาภรณ์ เกิดศรีพันธุ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
527 นางสาวอารมย์ บุญรอต นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
528 นายอนุรักษ์ ยิ้มกลั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
529 นายอนุรักษ์ ยิ้มกลั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
530 นายประยูร จิรเจษฎาพร วิศวกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
531 อาทิสุดา ณ นคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
532 นางสาวอังศุมา นันทะแสน พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
533 นางสาวอาทิยา ศรีลา นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
534 นายพิษณุวัตร วรรธนะกุล เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
535 อรุณี ศิริปี พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
536 นางอรุณี ญาณวรรณ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
537 นางอรุณศรี ละอองแก้ว นักวิชาการศึกษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
538 นางอรุณศรี ละอองแก้ว นักวิชาการศึกษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
539 นางศิรินันท์ รัตนพงษ์ นักวิชาการพัสดุ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
540 นางอัมพวรรณ จรเด่น นักวิชาการยุติธรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
541 นางอัมพวรรณ จรเด่น นักวิชาการยุติธรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
542 นายอัศม์กร ฉัตรสุมามาลย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์
543 นายอัศม์กร ฉัตรสุมามาลย์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์
544 นางอัศนีย์ อินนาคกูล พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
545 นายอัศวิน จันทร์ทรง ทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
546 นางอัษฎางค์ นาคบรรพ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร
547 นายอสิ ม้ามณี นักการทูต -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
548 นางรอฮานิง มะหะจิ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
549 ว่าที่ ร.ต.หญิงหทัยทิพย์ เวียงศรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
550 นางอธิษฐาน พันธุฟัก ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
551 นางสาวอัจฉรา พุฒิมา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
552 นางสาวอัจฉรา พุฒิมา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
553 นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
554 อัจฉรา ระจิตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
555 นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
556 นางสาวนภกชกร อัครพงศ์ทองมี นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
557 นางสาวอัฎฐพร รามแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
558 นางสาวอัฎฐพร รามแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
559 นางอธิชา สงวนรุ่งวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
560 นางอธิชา สงวนรุ่งวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
561 นางอธิชา สงวนรุ่งวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
562 นางอธิชา สงวนรุ่งวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
563 วีณา อติโพธิ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
564 วีณา อติโพธิ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
565 นางสาวอติกานต์ จิตตะยโศธร ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
566 นางสาวพิมพ์ทิชา วิไลโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
567 นายอธิป อุทัยแจ่ม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
568 นายอธิศักดิ์ ทวีสุข นิติกร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
569 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมประมง
570 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมประมง
571 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมประมง
572 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมประมง
573 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคล กรมประมง
574 นางสาวอัจจิมา สุภาจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
575 นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
576 นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
577 นางนพมาศ เวชนุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
578 นางอัศรีย์ หาญณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
579 นางอัศรีย์ หาญณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
580 นางอัศรีย์ หาญณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
581 นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
582 นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
583 นายอรรถพร รูปงาม นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
584 นายอรรถวิทย์ ภักดี นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
585 อัฐวดี เจริญรักษ์ นักวิชาการทรัพยากรธรณี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
586 อัตติยา หละเขียว เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
587 พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฏฐ์ พุ่มเกตุแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.สวนผึ้ง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
588 ร.ต.อ.หญิงญาณกร วรพฤกษ์กิจ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
589 นางสาวอำพร ขอขันกลาง นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
590 นางสาวอำพร ขอขันกลาง นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
591 นางนางเอื้ออิศรา หงส์หิรัญ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
592 นางสาววิชุดา มณีโชติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
593 อุบล บัวแก้ว พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
594 นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
595 นางพัชรพร ธีระเกตุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
596 นางเฉลียว จันทนะทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
597 นางเฉลียว จันทนะทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
598 นางสาวจิราภรณ์ แสงโสด นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
599 นายอุกฤษฎ์ ขันติวงค์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
600 นายอุกฤษฎ์ ขันติวงค์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages