รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศ 2557 หลักสูตรที่ 1 (ปิดการรับสมัคร) แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น สโมสรทหารบก

โควต้าจำนวน : 900 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 301 - 400 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
301 นายถวิล ตัญยงค์ นักการข่าว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
302 นายประสาทพร เมฆกระจ่าง นักการข่าว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
303 นายประสาทพร เมฆกระจ่าง นักการข่าว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
304 นายพิศาล อาแว เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
305 เรืองชัย สานนท์ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
306 นายอำพน ศิริคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
307 นางอัมพร อัศวเดชศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
308 นางนิตติยา พันธุ์ศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
309 นางนิตติยา พันธุ์ศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
310 นางอมรา แก้วบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
311 นายอำรุงฤทธิ์ นิ่มเสมอ นายช่างไฟฟ้า -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
312 นางพรทิพย์ จตุรธำรง เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
313 นายเอนก จันทร์โท นักทัณฑวิทยา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
314 นายอนันต์ ตันสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
315 นายอนันต์ ตันสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
316 นางอนัญญา สมฤทธิ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
317 นายอนวัช สัตตบุศย์ เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
318 นางสาวอัญชลี เจิดรังษี พนักงานหน่วยงานของรัฐ สำนักงาน กสทช.
319 นางสาวอัญชลี จั่นพลอย นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
320 นางสาวอัญชลี ปิ่นสร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
321 นางสาวอัญชลี ปิ่นสร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
322 นางอัญชลี ระวิงทอง นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
323 นางอัญชลี หนักแน่น นักวิชาการศึกษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
324 นายเอนก ไชยพร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
325 นายเอนก ไชยพร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
326 นายเอนก ไชยพร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
327 นางสาวอัญชลี ทุมมณี พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
328 นางสาวอัญชลี ทุมมณี พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
329 นางสาวอัญชลี ทุมมณี พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
330 นางสาวอังสนา ม่วงเกตุมา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
331 นางสาวอังสนา ม่วงเกตุมา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
332 นางสาวอังสนา ม่วงเกตุมา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
333 นางสาวอังคณา อำพวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
334 นางอังคณา หิรัญสาลี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
335 นางอังคณา หิรัญสาลี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
336 อังคณา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
337 นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
338 นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
339 อังคณา ศรีสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
340 อัญญานี ยศคำลือ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
341 นางอังสนา กลมกลึง นักตรวจสอบภาษี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
342 นางสาวอังสุมาลิน อินทราชา จนท.ประจำศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
343 นายธวัช อนิลบล นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
344 สิบเอกอนันต์ จอสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
345 นางสาววราภรณ์ คุยนา พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
346 นางสาวนริศรา หงษ์ทอง นักวิชาการที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
347 นางสาวนริศรา หงษ์ทอง นักวิชาการที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
348 นางสาวนริศรา หงษ์ทอง นักวิชาการที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
349 นางสาวกาญจนา ศรีพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
350 นางสาวกาญจนา ศรีพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
351 นางสาวกาญจนา ศรีพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
352 นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
353 นางสาวณัฐจิรพัส รุจรดานวัตศิริ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
354 นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
355 นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
356 นางสาวนริศรา บุญประคอง นักสังคมสงเคราะห์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
357 นางฐาวร อำนวย นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
358 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
359 นางสิริอร งามสมภาค นักทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
360 นางสิริอร งามสมภาค นักทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง
361 นางสาวจิราพัชร แสงหล่อ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
362 นางสาวจิราพัชร แสงหล่อ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
363 นางสาวสุกัญญา กองแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
364 นายอโนเชาว์ สารสุทธิพงษ์ฺ เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
365 นายอโนเชาว์ จาดจีน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
366 นางอนงค์ เพ็ญภู่ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
367 นางอนงค์ เพ็ญภู่ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
368 นางอนงค์ เพ็ญภู่ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
369 นางอนงค์ หุตานุกูล ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
370 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
371 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
372 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
373 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
374 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
375 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
376 นางสาวอนงค์นาง ภู่ขำ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
377 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
378 นางสาวอนงค์นาฏ ราชเมืองศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
379 นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
380 นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
381 นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
382 นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
383 นายอนนท์ สืบสายอ่อน นายช่างไฟฟ้า -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
384 นายอานนท์ ลอยกุลนันท์ ผู้บริหารระดับต้น -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
385 นายอานนท์ ลอยกุลนันท์ ผู้บริหารระดับต้น -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
386 นางอโนทัย เบอรพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
387 นางอัญชนา ปาลสุทธิ์ นายแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
388 นางอัญชนา ปาลสุทธิ์ นายแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
389 พล.ต.ต.โกศล บัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
390 อำนวย จันทรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
391 อำนวย จันทรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
392 ธนพร อนุพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
393 นายอนุชิต ขุลีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
394 นายอนุชิต พราวพันธฺุ์ นักวิทยาศาสตร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
395 นายอนุพงษ์ เอมจั่น นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
396 นายอนุพงษ์ เอมจั่น นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
397 นางสาวอนุสรา สงวนคำ นักวิชาการประกันสังคม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
398 อนุสรณ์ มุกดาสนิท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
399 อนุทิน คำคม นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
400 อนุสรณ์ ธรรมกิตติคุณ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages