รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การบริหารกำลังคนคุณภาพ (ชำนาญการ)

โควต้าจำนวน : 35 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 201 - 300 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
201 นางสาวอารยา ชัญถาวร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
202 นางสาวอารยา ชัญถาวร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
203 นางสาวอารยา ชัญถาวร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
204 นางสาวอารยา ชัญถาวร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
205 นางสาวอารยา ชัญถาวร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
206 นายสุทธิพงษ์ สุวรรณศรี นักวิชาการเงินและบัญชี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
207 จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
208 จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
209 จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
210 จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
211 จ่าสิบเอกจักรพันธ์ เนวลา เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
212 นางศิริรัตน์ เชาวรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
213 นายวีระยศ ซุ่นสั้น พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
214 นายอดิศักดิ์ พิญญาณ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
215 นายอดิศักดิ์ พิญญาณ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
216 นายอดิศักดิ์ พิญญาณ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
217 นายอดิศร อุ่นบรรเทิง นักวิชาการแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
218 นายอดิศร กาญจนกูล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
219 นายอดิศร กาญจนกูล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
220 นายอรรถจิต รงค์ทอง ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
221 นายอรรถจิต รงค์ทอง ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
222 โรจ วัฒนาพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
223 โรจ วัฒนาพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
224 นายอดุลย์ ยุววิยาพานิชย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
225 นายอดุลย์ ยุววิยาพานิชย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
226 นายวันชัย ดิษเทศ นักสืบสวนสอบสวน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
227 อังศุมาลิน ท่าพริก นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
228 อังศุมาลิน ท่าพริก นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
229 นางอโนมา อ่อนส้มกิจ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
230 นายเอกรินทร์ แสงมาลา พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
231 นายเอกรินทร์ แสงมาลา พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
232 นางสาววาริกา ริ้วเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
233 นางสาวเนาวเรช เชษฐธง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
234 นางอำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ วิทยาจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
235 นางสาวพนิตนาฏ วงศ์ยิ้ม นักวิชาการเกษตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
236 นางเกศษิณ ลำมะยศ นักวิชาการเกษตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
237 อับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ ครู -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
238 อับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ ครู -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
239 นางเพลินจันทร์ ผิวเผื่อน พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
240 นางเพลินจันทร์ ผิวเผื่อน พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
241 นายจรูญ ปงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
242 นางอัจฉรา ศรีทาันันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
243 นางอัจฉรา ศรีทาันันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
244 นางอัจฉรา ศรีทาันันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
245 นางอัจฉรา ศรีทาันันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
246 นางเอมอร เจียมสกุล นักวิชาการสรรพากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
247 นางคมคาย บุญเชื้อ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
248 นางคมคาย บุญเชื้อ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
249 นางสาวจิดาภา ว่องไวกุลนาถ นักวิเทศสัมพันธ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
250 นางประนอม เลิศมณีสกุล พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
251 นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์ อาจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
252 นางสาววิไลลักษณ์ เกศษี นักวิชาการพาณิชย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
253 นายเอกชัย เพ็งสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
254 นายเอกชัย เพ็งสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
255 นายเอกชัย เพ็งสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กปร.
256 นายเอกพงษ์ กิจเจริญ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
257 นายอัครเดช ชัยภัทรานิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
258 นางสาวอัคริมา บุญอยู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
259 ร้อยตำรวจโทรภัสสิทธิ์ หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
260 นายอัครเดช ศุกระกาญจน์ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
261 นายพิชิตการณ์ ธนะพิงค์พงษ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
262 นายพิชิตการณ์ ธนะพิงค์พงษ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
263 อรรถพล อัครจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
264 นายอาคม วิไลลักษณ์ นายช่างศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
265 นางอภิรดี บุตรไชย พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
266 นายอักษรินทร์ มิลินเจริญไชย นักวิเทศสัมพันธ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
267 นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล กรมป่าไม้
268 นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล กรมป่าไม้
269 นางอลิสา พิมพ์สมาน เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
270 อลิตา กาหวาย นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
271 อลิตา กาหวาย นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
272 นายมูฮำหมัด ลุตฟี มุมีน เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
273 นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
274 นางสาวสุภาภรณ์ สีเขียว ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
275 นางสาวจันทรา จรจรัญ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
276 นางจอมสุรางค์ ประสิทธิ์ศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
277 นางอมรา โรยภิรมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
278 นางอมรา โรยภิรมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
279 ประสงค์ ทองมา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
280 นางสาววราภรณ์ จำปา นักทรัพยากรบุคคล กรมป่าไม้
281 นางอมรา น้อยสกุล เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
282 นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
283 นางอมรา ทับทิมทอง นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
284 สิบเอกขจร เบ้าศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
285 นางสาวเบญจวรรณ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
286 นางสาวอรดี คงสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
287 นางสาวอรดี คงสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
288 นายอำนาจ ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
289 นายอำนาจ ไชยสิริยะสวัสดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
290 นางนภาพรรณ พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
291 นายเครือ บทนอก นักวิชาการแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
292 พ.ต.ท.อำนวย โพธ์แสง นักสืบสวนสอบสวน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
293 นายอำนวย ศรีระแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
294 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงค์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
295 นางสาวอมรรัตน์ วิลาวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
296 นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
297 อมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
298 อัมพร ชาตบุษยมาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
299 นายเฉลียว ยืนยง เจ้าพนักงานสัตวบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
300 นายชัยพงษ์ เลิศฤทธ์ชัย สัตวแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages