รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการปัจฉิมนิเทศ 2557 หลักสูตรที่ 1 (ปิดการรับสมัคร) แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมเป็น สโมสรทหารบก

โควต้าจำนวน : 900 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 801 - 900 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
801 นางสาวประไพ อนุพงษานุกูล ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
802 นางสาวประไพ อนุพงษานุกูล ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
803 นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
804 นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
805 นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
806 นางสาวบุษกร บุญจันทึก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
807 นางสาวพลอยลดา บัวภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
808 นางศรุดา ลิ้มสนธิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
809 นางสาวแสงมณี จันทรสุต นักทรัพยากรบุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
810 นางสาวแสงมณี จันทรสุต นักทรัพยากรบุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
811 นางสาวแสงมณี จันทรสุต นักทรัพยากรบุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
812 นางสาวแสงมณี จันทรสุต นักทรัพยากรบุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
813 นางสาวแสงมณี จันทรสุต นักทรัพยากรบุคคล สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
814 นางสาวพัชรีกร ยอดสกุล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
815 พันตำรวจโทปิยะพงษ์ บุญแก้ว สารวัตรใหญ่ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
816 นายวัชรินทร์ เกาะคู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
817 นายมนตรี แย้มมั่งมี นักทรัพยากรบุคคล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
818 นายมนตรี แย้มมั่งมี นักทรัพยากรบุคคล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
819 นายบุญฤทธิ์ พรหมรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
820 นายไมตรี ปรีชา วิศวกรการเกษตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
821 นายไมตรี ปรีชา วิศวกรการเกษตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
822 เสาวภา บุญญฤทธิพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
823 นายบรรเทิง ทิพย์มณเฑียร นักวิชาการสัตวบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
824 นางสาวน้ำฝน เกตานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
825 นางสาวน้ำฝน เกตานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
826 นางสาวศรีประทุม ด่านผดุงธรรม นักวิชาการศึกษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
827 นางสาวศรีประทุม ด่านผดุงธรรม นักวิชาการศึกษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
828 นางสาวกนกพร บัวอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล กรมท่าอากาศยาน
829 นางสาวกนกพร บัวอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล กรมท่าอากาศยาน
830 นางสาวกนกพร บัวอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล กรมท่าอากาศยาน
831 นายสุทัศน์ ไสยวงศ์ นักวิชาการที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
832 นางสาวwanna buddeesing นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
833 นางสาวบุษกร กาญจนภิญพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมประมง
834 นางสาวบุษยมาศ ตั้งกิจลดาวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
835 นายบุญลอย เขียดนิล นักวิชาการแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
836 นางสาวบุษรินทร์ ทัศบุตร นักวิชาการวัฒนธรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
837 นางสาวศุทธินี ยศน้อย นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
838 นางอารีรัตน์ สุนทรเสนาะ นักวิชาการวัฒนธรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
839 นางอารีรัตน์ สุนทรเสนาะ นักวิชาการวัฒนธรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
840 นางเพ็ญภาวีร์ วรเลิศปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
841 นางบุญนำ วัฒนมะโน นักวิชาการแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
842 นายบุญชู จันทร์ดำ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
843 นางบังอร ราชแก้ว ลูกจ้างประจำ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
844 นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
845 นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
846 นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
847 นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
848 นายบรรยงค์ หอมสิน นักวิชาการสหกรณ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
849 นางทวีรัตน์ ก่อตั้งสัมพันธ์ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
850 นางบุบผา ด้วงบุญ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
851 นางบุบผา ด้วงบุญ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
852 นายสัมฤทธิ์ สุขเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
853 นางสาวบูรณี ศุภศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
854 นางสาวบุรณี แพรโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
855 ส.อ.ส.อ.สาธิต ทองมี เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร กองกำลังบูรพา กระทรวงกลาโหม (กองกำลังบูรพา)
856 นายบุรินทร์ รัตนะ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
857 นายบุรินทร์ รัตนะ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
858 นางบุษบา สุขุมธนากุล ทันตแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
859 นางบุษบง เจาฑานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
860 นายนิรันดร ผดุงชม นักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
861 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
862 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
863 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
864 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
865 นางสาวบุศรินทร์ ตราบุรี เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
866 แสงนภา ศรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
867 ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
868 นางสาวพิมพ์ชนก ใบชิต นักทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
869 นางสาววันวิสาข์ สัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
870 นางสาวจารุพรรณ สัตถาสาธุชนะ นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
871 นางสาวจารุพรรณ สัตถาสาธุชนะ นักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
872 นางสาวอทิชา สังข์สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพระราชวัง
873 นายธนะพัฒน์ ทวีชัยเศรษฐ์ นายช่างโยธา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
874 นางศรีนิท ทวีทุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
875 นางสุนันทา ถิรจรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
876 นางสุนันทา ถิรจรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
877 นายศุภชัย เพชรไกร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
878 นางถนอมนวล ต๊ะอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
879 นายสุจิต กรอุไรวัฒนา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
880 นายสุจิต กรอุไรวัฒนา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
881 ร.อ.หญิงสิริกัลยา พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
882 นางสาวพรทิพย์ กัปตัน พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
883 นางสาวธารินี นพบุีรี พนักงานทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
884 พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
885 นายจิตติพงศ์ ธีรพัธรนันท์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
886 นายจิตติพงศ์ ธีรพัธรนันท์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
887 พิสิฐ กังไพบูลย์ เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
888 นายณัฐดนัย ก้านบัว เจ้าพนักงานธุรการ กรมประมง
889 นายณัฐดนัย ก้านบัว เจ้าพนักงานธุรการ กรมประมง
890 นางวันทนีย์ เพ็ญภาคกุล เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
891 นางสาวเกียรติศิริ ทองหล่อ บุคลากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
892 นายชยุต อ้วนแก้ว นายช่างเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
893 นายชยุต อ้วนแก้ว นายช่างเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
894 นายโชคชัชกาญ ราชฟ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
895 นายโชคชัชกาญ ราชฟ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
896 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการ กรมประมง
897 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
898 นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
899 ศักดา วิริยโกศล นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
900 นายเมธี ปิยะคุณ นักวิชาการศึกษา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages