รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) รุ่นที่ 2

โควต้าจำนวน : 35 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1101 - 1200 จากทั้งหมด 44889 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด
1101 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1102 นางจารุภา สุขในมณี กรมการท่องเที่ยว
1103 นางจารุภา สุขในมณี กรมการท่องเที่ยว
1104 นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
1105 นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
1106 นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์ กรมพัฒนาที่ดิน
1107 นายฉัตรชัย นาอ้อม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1108 นายฉัตรชัย นาอ้อม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1109 นายฉัตรชัย นาอ้อม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1110 นายฉัตรชัย นาอ้อม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1111 นายฉัตรชัย นาอ้อม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1112 นายชูชาติ เด่นศักดิ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1113 นายชูชาติ เด่นศักดิ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1114 นายชาติชาย นุชนารถ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1115 นางสาวชัชณี คำภิบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1116 นางสาวชัชณี คำภิบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1117 นายฉัตรชัย แก้วจันทา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1118 นายสุชาติ คชาสัมฤทธิ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1119 ฉัตรสุวรรณ วิทยะวาณิชกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1120 ฉัตรสุวรรณ วิทยะวาณิชกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1121 นางฉัตราพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1122 นางสาวกัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1123 นางสาวกัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1124 ฉวีวรรณ เอี่ยมแสง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1125 ฉวีวรรณ เอี่ยมแสง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1126 นายชวรัตน์ ราชสาร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1127 เฉวตสรร นามวาท -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1128 นางสาวชญาดา สุวรัชชุพันธุ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1129 ชญาดา สกุลวงศ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1130 นายชยากรณ์ ยังรอต -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1131 นายชยากรณ์ ยังรอต -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1132 นางสาวชญานี วาจ่าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1133 นางสาวชญานี วาจ่าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1134 นางสาวชญานี วาจ่าง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1135 ชญานี มีประเสริฐ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1136 นางจุรินทร์ ไทยภักดี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1137 นางสาวชญานี ปวีรวัฒน์ สำนักงานประกันสังคม
1138 นายศักรินทร์ ปุรินทราภิบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1139 นางสาวชยาภรณ์ อุดม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1140 นางสาวชญาธร ศุภโชติการกุล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1141 นายปรีชา ฉายรัศมี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1142 นายปรีชา ฉายรัศมี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1143 นายปรีชา ฉายรัศมี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1144 นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1145 ชีวินา ศศานนท์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1146 นายฮัสนาน หะยีเจ๊ะเล๊าะ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1147 นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1148 เชิดชาย ยอดน้อย -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1149 นางสาวพงศชา แสงหิรัญ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1150 นายเชษฐ์ หงษ์จินดา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1151 นางดรุณี โพธิ์บาทะ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1152 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1153 นายวิรุฬ พรรณเทวี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1154 ทรงเสด็จ ศิริชัย -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1155 นงคราญ สองเมืองแก่น -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1156 นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี
1157 นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี
1158 นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี
1159 นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี
1160 นางสาวณัฏฐนัฐ เหล่ากุลประสิทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี
1161 นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1162 นายชิดชาติ จรุงสิริทรัพย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1163 นายชิดชาติ จรุงสิริทรัพย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1164 นางจิราพร ลีพิทักษ์วัฒนา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1165 ปรานอม ฉิมอินทร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1166 นายสาโรจน์ ชินโคตร กรมสรรพสามิต
1167 นางสาวอรุณรัตน์ บุษภาพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1168 นางสาวปจิรยา โนนทิง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1169 นายชินจิต ไชยธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1170 นายชินจิต ไชยธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1171 นายชินจิต ไชยธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1172 นายชินจิต ไชยธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1173 นางจินตนา วิทยาสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1174 นางจินตนา วิทยาสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1175 นางสาวจิรา วงศ์เหลือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1176 นางสาวจิรา วงศ์เหลือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1177 นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1178 นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1179 นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1180 นางสาวชุติมา ต่ายจันทร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1181 นางจิรภา อิสโรภาส -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1182 นางจิรภา อิสโรภาส -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1183 นางจิราภรณ์ กาญจนา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1184 จิราพร วิโรจน์ชีวัน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1185 นางจิรวรรณ พูลสัมฤทธิ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1186 นางจิรวรรณ พูลสัมฤทธิ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1187 นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1188 นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1189 นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1190 นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1191 นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1192 นางสาวจิรวดี เงินเมือง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1193 นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1194 นางสาวคริษฐา ทับจั่น กรมป่าไม้
1195 นางสาวคริษฐา ทับจั่น กรมป่าไม้
1196 นางสาวคริษฐา ทับจั่น กรมป่าไม้
1197 นางสาวจิตพนอ เจียมอัมพร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1198 นางสาวจิตพนอ เจียมอัมพร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1199 นางจิตรา สายเชื้อ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
1200 นางจิตรา สายเชื้อ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages