รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ)

โควต้าจำนวน : 80 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 601 - 700 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
601 นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
602 นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
603 นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
604 นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
605 นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก นักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
606 นางสาววนัฐสนันท์ ปัญญาสาร นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
607 นายสมบูรณ์ ทองอุ่น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
608 นายสมบูรณ์ ทองอุ่น อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
609 นางสาวอนิศา อ่อนบุญญะ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
610 นางสาวอนิศา อ่อนบุญญะ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
611 นางอำนวย ขุนอักษร นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
612 นางสาวอำพา ทันใจชน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
613 นางสาวอำพา ทันใจชน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
614 นางสาวอำพา ทันใจชน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
615 นางสาวกิติยา ศรีใจอุ๊ด เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
616 นางอัญชลี รอดผล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
617 นางสาวอุ่นจิตร ปิยรัตนวงศ์ นักวิชาการสรรพากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
618 นางสาวอุ่นจิตร ปิยรัตนวงศ์ นักวิชาการสรรพากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
619 นายนพดล จันทร นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
620 นางสาวนางสาวอันธิกา แก้วยะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
621 นางพูลศิริ ว่องทิพยคงคา พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
622 อุรี สระอิส พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
623 นายอัษฎายุทธ เต็มวิริยะกุล นักวิชาการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
624 นายอัชนัย คชรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง
625 นายอัชนัย คชรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง
626 นายอัชณัฐ หมวกน่วม นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
627 นายอัชณัฐ หมวกน่วม นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
628 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
629 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
630 นางสาวอุทุมพร เลื่องลือเจริญกิจ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
631 นางสาวจินตนา กล่ำน้อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
632 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว
633 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว
634 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว
635 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว
636 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคล กรมการท่องเที่ยว
637 นายนายอานัติ แย้มอยู่ นักพัฒนาสังคม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
638 นางอวัสดา อรัญญะ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
639 นางอวัสดา อรัญญะ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
640 นางอวัสดา อรัญญะ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
641
642
643
644 นางศรีสมพร ทรวงแก้ว ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
645 นางศรีสมพร ทรวงแก้ว ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
646 วิทยา อธิปอนันต์ นักบริหาร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
647 นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล นักวิชาการสถิติ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
648 นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล นักวิชาการสถิติ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
649 นายกำพล พรรณจิตต์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
650 นายกำพล พรรณจิตต์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
651 นางสาวภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
652 นางสาวภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
653 นางสาวภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
654 นางสาวภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
655 นายอัครพนธ์ ดอนพลอยเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
656 นางสาวเบญจมาศ เชียรวิชัย นักพัฒนาระบบราชการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
657 นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงคลกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
658 นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงคลกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
659 นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงคลกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
660 นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงคลกุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
661 นางสาวสมโภชน์ บุญชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
662 นายเอกพงษ์ บุราณสาร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
663 นายเอกพงษ์ บุราณสาร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
664 นายเอกพงษ์ บุราณสาร นักทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
665 นายอภิชา อยู่สมบูรณ์ นักวิชาการป่าไม้ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
666 สิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
667 สิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
668 สิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
669 นางบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กสทช
670 นางบำเพ็ญจิต แสงชาติ รองศาสตราจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
671 นายSuchat Suriya ลูกจ้างประจำ ครูช่วยสอน ระดับ ส.๓ โรงเรียนวัดวรภูมิ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
672 นายบัณฑิต นราภักดิ์ เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
673 นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
674 บัญชา อาภาศิลป์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
675 นายบัญชา บุญเลิศ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
676 นายบัญชารัก พงศ์อัมพรพินิต เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
677 นายจารุวัฒน์ เจริญทัศน์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
678 นางบังอร เชาวน์รัตนะ เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
679 นางศุภนิมิตร บุญประกอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
680 พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวขาว รองผู้กำกับการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
681 บางศรี ซ้ายกลาง พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
682 นายคม โตพิสุทธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
683 นายคม โตพิสุทธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
684 นายนายศักดื์ มูลสาร นักการข่าว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
685 นางวิญญู ขันทีท้าว พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
686 นางสาวพยอม กุลพันธ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
687 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยภรณ์ แก้วอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
688 พ.ต.ท.มนัส วงศ์สีใส เจ้าหน้าที่ปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
689 ธนวัฒน์ สถิตย์ นักพัฒนาสังคม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
690 นางกนกพร ชาตรี นักทรัพยากรบุคคล กรมเจ้าท่า
691 นางสาวบัณฑิตา ศักดิ์อุดม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
692 นายลือธวุฒิ บานเย็น วิทยาจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
693 นายลือธวุฒิ บานเย็น วิทยาจารย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
694 นายสมศักดิ์ บุญพา -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
695 นางสาวปรกมล ขาวประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวงชนบท
696 นางคนึงนิจ มณีวระ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
697 นางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล นักวิชาการพาณิชย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
698 นางพิชญ์อาภา ชินวิชา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
699 นางพิชญ์อาภา ชินวิชา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
700 ว่าที่ ร.ต.อนันต์ยศ เจริญผล นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages