รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : การจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล

โควต้าจำนวน : 85 ที่นั่ง

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 701 - 800 จากทั้งหมด 42793 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
701 นางโสภิตา นันทนพันธพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
702 นางโสภิตา นันทนพันธพงศ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
703 นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ นายแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
704 นางสาวบสพร อยู่รักษา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
705 นางสาวบสพร อยู่รักษา นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
706 อัญชลี ศรีจันทึก นักสังคมสงเคราะห์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
707 นางอัญชัญ หวังระบอบ นักสังคมสงเคราะห์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
708 นางเบญจวรรณ บุ้งทอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
709 นางสาวสุเบญญา พงศ์กระวี นักทรัพยากรบุคคล กรมการข้าว
710 นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก นักวิชาการตรวจสอบภายใน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
711 นายเบญจ มีเพียร นักวิชาการสรรพากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
712 นายเบญจ มีเพียร นักวิชาการสรรพากร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
713 นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
714 นายสวาสดิ์ ศรีเรือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
715 เบญจวรรณ ยุวพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
716 เบญจวรรณ ยุวพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
717 เบญจวรรณ ยุวพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
718 นางสาวเบญจวรรณ์ กล้าเมืองกลาง เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
719 นางสาวเบ็ญจวรรณ ไข่คำ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
720 นางเบญจพร พยาคภิบาล พนักงานพิมพ์ ส3 -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
721 นายนายนึก ยิ่งนอก พนักงานบริการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
722 นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร นิติกร -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
723 นางสาวลีดา ฝั้นพะยอม พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
724 นายชัยยุทธ น้อยเรือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
725 นายชัยยุทธ น้อยเรือง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
726 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
727 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
728 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
729 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
730 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
731 นางสาววรยา ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
732 นายชัยภวิศร์ ธวัชชัยนันท์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
733 บงกชธร อ่อนดี พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
734 บงกชธร อ่อนดี พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
735 นางสาวปริม เทศกาลวรกุล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
736 นางดุษดี ธรรมานวัตร์ นายแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
737 นางดุษดี ธรรมานวัตร์ นายแพทย์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
738 ระเบียบ ศรีประเสริฐ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
739 พันตำรวจเอกสถาพร ศรีภิรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านตาก -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
740 นางพัชรินทร์ สิงห์พุทธา พนักงานคุมประพฤติ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
741 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
742 นางยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
743 นางสาวศิรินารถ ทรัพยสาร เจ้าพนักงานที่ดิน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
744 นางคำปอน นาให้ผล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
745 นายอนุรักษ์ ศรีนรงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
746 นายพัทธนันท์ คันศร เจ้าหน้าที่ปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
747 นายพิสิษฐ์ ภูเดนผา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
748 นายพงศ์ภัทร โหตระกิตย์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
749 นางสาวติณฑ์ณภัส สายสุนทร เจ้าพนักงานธุรการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
750 นางสาวพินยรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
751 นางบุษบา กฤษะเสน พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
752 นางบุษบา กฤษะเสน พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
753 นายณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
754 ส.ต.อ.บัญชา คงบางปอ นักวิชาการศึกษาพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
755 นางช่อทิพ ทิพยมาตย์ พยาบาลเทคนิค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
756 นายชญาน์นันท์ สิทธิไกรวงษ์ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
757 นายชญาน์นันท์ สิทธิไกรวงษ์ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
758 นายประดง ชื่นตา พนักงานกายภาพบำบัด -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
759 นายประดง ชื่นตา พนักงานกายภาพบำบัด -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
760 นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
761 นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
762 นางสาวบงจรรย์ กาญจนศาสตร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
763 นาวาตรีสุทธีรพร นิ่มนวล หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ
764 นาวาตรีสุทธีรพร นิ่มนวล หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองทัพเรือ
765 นางสาวภูษณาภรณ์ บุญเสริม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
766 นางสาวสุดารัตน์ พรหมกูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน ASEAN -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
767 นางสาวสุดารัตน์ พรหมกูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน ASEAN -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
768 นางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
769 นายปรีชา สรวิสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
770 นายไชยรัตน์ บัวเผื่อน นักทรัพยากรบุคคล กรมที่ดิน
771 นางญาณิพัชญ์ เอกโพธิ์ เจ้าพนักงานปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
772 นางสาวภวัญญา มีมั่งค่ัง เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
773 นางสาวภวัญญา มีมั่งค่ัง เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
774 นางสาวพรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
775 นางสาวพรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
776 นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
777 นายบุญเลิศ สายทอง นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
778 นายบุญเลิศ สายทอง นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
779 นายบุญนะ หอมยามเย็น นักวิชาการพัฒนาชุมชน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
780 บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ นักวิชาการสรรพสามิต -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
781 บุญชาย ธรรมค้ำจุน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
782 นายบุญโชค รุ่งโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
783 นายบุญโชค รุ่งโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
784 นางบุญเกตุ นุชประมูล นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
785 นายบุญหนา ก้างยาง พนักงานบัตรรายงานโรค -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
786 บุญเกิด นันทะนางกูล พนักงานช่วยการพยาบาล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
787 นางอัมพวรรณ แก้วเกตุ พนักงานธุรการ ส 2 -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
788 บุญมา นันทะนางกูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
789 นางบุญงาม แม้นทิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
790 นางบุญงาม แม้นทิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
791 นายบุญเพ็ง แก้วยอด ลูกจ้างประจำ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
792 นางกมลวรรณ บุญโปร่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
793 นางกมลวรรณ บุญโปร่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
794 บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
795 นายบุญสม รื่นภาคแดน นายช่างภาพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
796 นายบุญสม รื่นภาคแดน นายช่างภาพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
797 นางสาวบุญศรี โชติวรรณวิวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
798 นายจีระพันธ์ บุณยะมัต นักปกครอง -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
799 นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
800 บริพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว นักวิชาการแรงงาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --

Pages