รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42401 - 42500 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42401 นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสรรพากร
42402 นางวรวรรณ ประชาเกษม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
42403 นางสาวธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42404 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42405 นายสุรพล สงณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42406 นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์
42407 นายสุรพล สงณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42408 นายณรงค์ หนูคง ผู้อำนวยการ กรมราชทัณฑ์
42409 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42410 นายกฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42411 นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา -
42412 นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด กรมคุมประพฤติ
42413 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมทรัพยากรน้ำ
42414 นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42415 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42416 นายอุกฤษฎ์ สุวรรณประภา นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42417 นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42418 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42419 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
42420 นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงายพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42421 นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42422 นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี
42423 นายบัณฑิต ธีระกุล ผู้อำนวยการกองคลัง กรมเจ้าท่า
42424 นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42425 นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42426 นายณรงค์ หนูคง ผู้อำนวยการ กรมราชทัณฑ์
42427 นางสาวยุคลธร เตชะวนากร นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42428 นางสาวเผอิญ ณ พัทลุง พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42429 นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42430 นางสาวปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
42431 นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42432 นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42433 นายสุทน เฉื่อยพุก นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42434 นางสาวอาภรณีย์ เสมรสุต ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
42435 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
42436 นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42437 นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42438 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมทรัพยากรน้ำ
42439 นางมยุรา สนส่ง นักทรัพยากรบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
42440 นางนงนุช พินิจศักดิ์กุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42441 นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิชาการเกษตร
42442 นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
42443 เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์
42444 นางสาวศุภานัน เฉลิมชัย นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42445 นายนลิน นิลผึ้ง นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42446 นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42447 นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42448 นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42449 นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42450 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42451 นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
42452 นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์สง่า นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42453 นายกันต์กวี ศรียุทธศักดิ์ นักศึกษาปริญญาโท
42454 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42455 นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42456 นางพบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
42457 นางสาวอุษา ภู่หนู นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42458 นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42459 นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42460 นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42461 นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
42462 นางสาวภัทรพิชญ์ นะอ่อน นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42463 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการ กรมวิชาการเกษตร
42464 นายภูพงัน ดาวกระจาย นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42465 นายสุดชาย เลยวานิชย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42466 นางสาวนลินทิพย์ หอมวิเศษวงศา ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
42467 นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42468 นายธเนตร พารา ผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42469 นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42470 นางสาวนุชจรีย์ สัจจา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42471 นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42472 นางฐณิฎฐา จันทนฤกษ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
42473 นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
42474 นายไพศิษฐ์ เพชรมะลิ นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42475 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42476 นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
42477 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42478 นายเอกพงศ์ ศรทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42479 นายธเนตร พารา ผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42480 นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
42481 นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการ กรมที่ดิน
42482 นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42483 นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42484 นายพงศกร ปะกิระนัง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนโยบายและแผนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
42485 นางสาวจรุรัตน์ วิถีธนพาณิชย์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
42486 นายถาวร เสรีประยูร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
42487 นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธ์ุ ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์
42488 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทางหลวงชนบท
42489 นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ
42490 นายวิทัต วัชโรบล นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42491 นายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
42492 นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนัก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
42493 นายกิตติเกษม นิ่มสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
42494 นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42495 นายนิทัศน์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
42496 นายศศิน ปงรังษี ผู้อำนวยการ กรมศุลกากร
42497 นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42498 นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
42499 นายรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42500 นายไวฑิต โอชวิช ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Pages