รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 95

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42301 - 42400 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42301 นางสุริศา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
42302 นายชัยพร เจริญฉิม วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42303 นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42304 นายวีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42305 นางสาวพัสตราภรณ์ ไสลสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
42306 นางสาวรุจิรา พรมมาตย์ นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42307 นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ
42308 นางสาวพัสตราภรณ์ ไสลสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
42309 นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการจัดหางาน
42310 นายกสิเดช จารุเพ็ง - สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42311 นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42312 นางรษิกา ชาญณรงค์ อื่นๆ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42313 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42314 นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
42315 นายสมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42316 นายสิริโชค สุขกันต์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานพัฒนาทางน้ำ กรมเจ้าท่า
42317 นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42318 นายDisorn Chomchuen นักศึกษาระดับปริญญาตรี
42319 นางสาวรัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
42320 นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42321 นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42322 นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42323 นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
42324 นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช พลังงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42325 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ อำนวยการ กรมศุลกากร
42326 นางสาวอมรรัตน์ ทัศนกิจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42327 นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42328 นางสาวภาวิตา ชุมเกลี้ยง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42329 นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42330 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสระบุรี กรมการจัดหางาน
42331 นางสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
42332 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสระบุรี กรมการจัดหางาน
42333 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42334 นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42335 นางสาววรรณณี แสนทวีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42336 นางอรอนงค์ นันทเอกพงศ์ ผู้อำนวยการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
42337 นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
42338 ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์ หงษ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42339 นายวรพล เรืองศรี วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42340 นางสาวมาฆมาศ ใจบุญ ปริญญาตรี
42341 นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
42342 นางสาวอัญมณี อ่อนส้มกริต วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42343 นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42344 นายนรภัทร ฤทธิยา วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42345 นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
42346 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42347 นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์
42348 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42349 นางสาวนิโรบล โรจนธนากร วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42350 นางอรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42351 นายไกรสร วิหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42352 นายนเรศ ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
42353 นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42354 นายอุดมศักดิ์ มีโชค วิศวกรชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
42355 นายสุรวุฒิ พวงมาลี นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42356 นางสาวอนุตตรา นวมถนอม นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42357 นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42358 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร
42359 นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
42360 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42361 นางสาวโอบเอื้อ อิ่มวิทยา นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42362 นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42363 นายสมจินต์ นิเทศพัตรพงศ์ สรรพากรภาค กรมสรรพากร
42364 นายถาวร บุญศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42365 นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
42366 นายถาวร บุญศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
42367 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี
42368 นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 กรมบังคับคดี
42369 นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
42370 นางสาวจุฑามณี ยอดแสง ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
42371 นางสาวกชกร สวัสดิ์วงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
42372 นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
42373 นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
42374 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42375 นายสมบัติ กลางวัง ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
42376 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42377 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42378 นายอำนาจ เหล่ากอที ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42379 นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร กรมทรัพยากรธรณี
42380 นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
42381 นางสาวรพีพรรณ แสงกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42382 นางสาวกฤตยา ปัทมาลัย ผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรธรณี
42383 นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42384 นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
42385 นางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมบังคับคดี
42386 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42387 นายสุวิทย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการ กรมเจ้าท่า
42388 นางสาวรัชนี สังข์ทองงาม ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
42389 นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
42390 นายเสนอ สดถาวร ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
42391 นางสาววัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
42392 นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
42393 นายพิพัฒน์ เวียงศรี ผู้อำนวยการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
42394 นางสาวปัทมา อุปพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42395 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
42396 นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42397 นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน
42398 นางสาววิชญาดา โฉมศรี นักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42399 นายรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42400 นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร

Pages