รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42801 - 42900 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42801 นางสาวภควดี สมพงษ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
42802 นางสาววิลาสินี พวงมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42803 นางสาวอภิชนา ลุยจันทร์ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
42804 นางสาวพิมพ์วิมล วัฒนชานนท์ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
42805 นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42806 นางจุฑามาศ สงวนแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว
42807 นางสาวสุนันทา อัศวกิจธาดา นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม
42808 นางสาวชญานิจ มหาสิงห์ นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
42809 นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42810 นายชาญวิทย์ ทะนันชัย นักวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42811 นายชยพล อริยคุณากูร นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42812 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42813 นางสาวพชรวรรณฐ์ เอมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
42814 นางสาวปรียาภรณ์ ทัพทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
42815 นายธาตรี อินทรสูต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
42816 นางสาววชิรญาณ์ ป้อมกสันต์ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
42817 นางรพีพร โอซจาน นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42818 นายยุทธการ สุขสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42819 นางสาวสุญญตา ถาวรศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
42820 นายพรเทพ สีกาวี วิศวกรโยธา กรมท่าอากาศยาน
42821 นายนันท์นภัส โศภิษฐกมล นักศึกษาระดับปริญญาตรี
42822 นางสาวสุมิตตา พึ่งรุ่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42823 นายกฤชวัฐ ปลอดดี นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
42824 นางสาวพิชญา ยวงใย นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
42825 นายสุระภาคย์ ศัพทเสน นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42826 นางสาวkamala BUAYANGYUEN นักศึกษาระดับปริญญาโท
42827 นางสาวkamala BUAYANGYUEN นักศึกษาระดับปริญญาโท
42828 นางสาวkamala BUAYANGYUEN นักศึกษาระดับปริญญาโท
42829 นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42830 นางสาวพิกุล พันเดช นักวิชาการแรงงาน ส่วนกลาง
42831 นายจิตรพล อินกุณา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42832 นายธนู ศิรินอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42833 นายบัณฑิต แก้วงอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
42834 นางสาวศิริบูรณ์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
42835 นายพีระพล ทิพณีย์ นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
42836 นางสาวทิพย์รัตน์ เลิศเมธา นักวิเทศสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
42837 นายโยฑิน สมโนนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน
42838 นายโยฑิน สมโนนนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน
42839 นางสาววรญา คำกล่าว นักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ
42840 นายปกป้อง ทะนันชัย นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
42841 นายกฤติน สุขสด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี
42842 ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42843 นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร นิติกร กรมบังคับคดี
42844 นายชัยยศ บัวคลี่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42845 นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
42846 นางสาวบวรลักษณ์ จิรชัยศรี เจ้าหน้าที่โครงการ (Program Officer) Japan International Cooperation Agency (JICA)
42847 นางสาวรงรอง พวงสายใจ วิศวกรโยธา กรมท่าอากาศยาน
42848 นางวิลาวัลย์ คันโททอง นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
42849 นางวิลาวัลย์ คันโททอง นักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
42850 นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
42851 นางสาวเมธ์วดี ทรัพยะประภา นักประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย
42852 นางสาวประภาพรรณ ปะพุธสะโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย
42853 นางสาวภัทริญา หรรษาวงศ์ Research and Visit Officer British Embassy Bangkok
42854 นางสาวภัสราภรณ์ คงสม พยาบาลวิจัย ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย สหรัฐ
42855 นางสาวชุติมา ศิริภานุมาศ นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
42856 นางสาวดุจรพี เชาวนปรีชา นักส่งเสริมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
42857 นายสมภพ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42858 นางสาวสิริณัฎฐ์ ตรีสินธุ์ไชย นักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์
42859 นายธีรเดช ปรียานนท์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42860 นายธนู ศิรินอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42861 นางสาวบุษยากร บุญเทียน ธุรกิจส่วนตัว -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42862 นางสาวภัสสร สวาทะสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42863 นางสาวปารมิตา ชูเกียรติมั่น นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
42864 นายณวรา ใจสม Business & Integration Architecture Specialist Accenture Thailand
42865 นายราชนันท์ อนันธวัช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42866 นางสาวญาณิศา ยางงาม นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
42867 นางสาวพัณณ์ชิตา ชูทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
42868 นางสาวศรีจิตรา พันธ์ชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42869 นางสาวประภาพรรณ ยาลังกา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42870 นางสาวกรรณิกา จอมสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
42871 นายวรวิทย์ มุ่งชัยสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42872 นางสาวนิพาดา ทองคำแท้ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42873 นายก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
42874 นายเทอดพงษ์ มหาวงศ์ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
42875 นางสาวนิพาดา ทองคำแท้ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
42876 นางสาวจอมขวัญ อาคมานนท์ นักวิทยาศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42877 นางสาวหทัยพันธน์ ดวงมณี นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กรมประมง
42878 นางพิมพฺ์พิศา ศรีธรรมมา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
42879 นายธนรัตน์ บาลทิพย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42880 นางสาวกรกนก จันทราธนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42881 นางสาวประกายดาว แก้วชัยเถร นักวิชาการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
42882 นางสุทธิรัศมี ทองป้อง นักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
42883 นางสาวเสาวณิต อุดมพงษ์ วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42884 นางสาวเปรมา สุวรรณโณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต
42885 นางสาวนิศาชล จำรูญรัตน์ นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
42886 นางสาวแพรวา สาธุธรรม อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42887 นายพกริ่ง รัตนสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
42888 นางสาวสุทธินี สีสังข์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กรมประมง
42889 นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์
42890 นายชยพร สิทธิโท นักวิเทศสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
42891 นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
42892 นายPruchya Ekkathin นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
42893 นายดนุพล โอสายไทย นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42894 นายพรธวัช เพ่งศรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม ๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42895 นายอำนาจ สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
42896 นางสาวธนาวรรณ เอกวานิช เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
42897 นางสาวพชรวรรณฐ์ เอมรัตน์ เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
42898 นางสาววัชราภรณ์ บุตรหิน นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42899 นางกุสุมา อกนิษฐวงศ์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
42900 ว่าที่ร้อยตรีเขตรัฐ นิลแนบแก้ว เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง

Pages