รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42701 - 42800 จากทั้งหมด 42891 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42701 นางสาวภาณุมาศ กุลบุตร นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
42702 นายอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
42703 นางสาวทัศนธร ภูมิยุทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42704 นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
42705 นายอริย์ธัช สีหสำรวจกิจ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
42706 นางสาวสุนิษา ชตะเสวี นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42707 ร.ต.อ.หญิงณัฐชา เครือแตง รองสว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42708 นางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
42709 นางสาวภัควรินทร์ ฤทธิวิชัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
42710 นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ำ นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์
42711 นายศุภมิตร จันทะคาม นักธรณีวิทยา สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต2
42712 นางสาวประวีณ บุญวัชรชัย นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
42713 นางสาวเทียนสว่าง ห่อทอง นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
42714 นางสาวฤทัยรัตน์ สงจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42715 นางสาวฤทัยรัตน์ สงจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42716 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42717 นางสาวสมหญิง ทดสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42718 นางสาวกิตญา หอมมณฑา นักศึกษา อื่นๆ
42719 นางสาววลัยลักษณ์ คูหาวิชานันท์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.
42720 นายธีรวัฒน์ ทะนันไธสง นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42721 นางสาวกฤษฎี บุญสวยขวัญ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
42722 นางสาวปุญชรัสมิ์ ศุภกำเนิด นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42723 นายภาณุพงศ์ คำผาด วิศวกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42724 นายคมชาญ พรหมณีวัฒน์ นักธรณีวิทยา บริษัทเอกชน MAA Consultant co.ltd.
42725 นายPannaruj Preechaphongjarad นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
42726 นางสาวณัฏฐกานต์ โสรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิค กรมสุขภาพจิต
42727 นางจิตรลดา ทิมาบุตร นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
42728 นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ นักจิตวิทยาคลินิค กรมสุขภาพจิต
42729 นางสาวชวิศา เจนครองธรรม นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
42730 นางจิรารัตน์ ทรัพย์เจริญ นักสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
42731 นางขนิษฐา ด่านธีรวนิชย์ นักสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
42732 นางสาวชุติมา สุภางค์รัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42733 นางณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์ นักนิติวิทยาศาสตร์ -
42734 นางสาววลัย คลี่ฉายา นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กรมประมง
42735 นางสาวจุฑา ปาตังคะโร - กรมสุขภาพจิต
42736 นางสาวนฤมล บุญญวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ -
42737 นางสาวณัฐมน ประสานสุข -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42738 นางสาวภิญญาพัชญ์ สนิทมาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
42739 นางสาวณัฏฐกานต์ โสรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิค กรมสุขภาพจิต
42740 นางสาวณัฎชญา ชาณุวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต
42741 นายธนโชติ เทียมแสง นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
42742 นางสาวกนกวรรณ จิรทองคำโชติ เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
42743 นายชูศักดิ์​ กอไธสง กิจการตนเอง เจ้าของกิจการคนเดียว
42744 นางสาวสิรีธร เลาหกิจวิฑูร Project Management Officer บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (สำนักงานใหญ่)
42745 นายธวัชชัย อภิเดชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
42746 นางสาวพรสวรรค์ แสนศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42747 นางสาวรัชนี ไตรยะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42748 นางสาวนฤมล บุญญวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ -
42749 นางสาววิติยา ปิดตังนาโพธิ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
42750 นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ นักอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
42751 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย
42752 นางสาวยาสมีน มามุ นักศึกษาปริญญาโท -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42753 นายมติ นาคพน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42754 นายสราวุธ บุญรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42755 นางสาวภัสสร สวาทะสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42756 นางสาวสุภานันทร์ เตชะงามวงศ์ เจ้าหน้าที่กฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
42757 นายจตุรวิทย์ ชินจิตร์ วิศวกร กรมทรัพยากรน้ำ
42758 นายประพฤติ บุญมณี - กรมประมง
42759 นายศุภากร ยุคลธง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42760 นางสุรารักษ์ นิธิตรีรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42761 นายกลวัชร สง่าจิตร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42762 นางสาวภรณ์วลัย ภูมินาถ เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง
42763 นายเชาวนันท์ พิลาออน วิศวกรโลหการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
42764 นางสาวจุฑาพร บุตรสีเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
42765 พันตำรวจตรีหญิงสุณัฏฐา ตันปลูก นักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42766 นายวรรธนะ จำเริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
42767 นางสาวณัฏฐเอื้อ ตั้งเอนกเจริญ บุคคลทั่วไป -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42768 นางสาวกะชามาศ ลีสมโภชน์ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการผู้สูงอายุ
42769 นางสาวณัฐธิดา สมร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42770 นายนายทรงพล ธรรมชีวทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
42771 นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล นักสื่อสารมวลชน กรมประชาสัมพันธ์
42772 ร.ต.อ.ภัคนิจ ถนอมจิตร รองสว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42773 นางสาวอวัสดา เอี่ยมแม้นศรี ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
42774 นายอนุวัฒน์ กำแพงแก้ว นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
42775 นางสาวพัสตราภรณ์ ไสลสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
42776 นายไกรวิทย์ ตั้งรักษ์วัฒนากุล เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42777 นายณัฐปกรณ์ โพธิ์ทอง นายแพทย์ กรมสุขภาพจิต
42778 นายอัฐนันท์ ชลายนนาวิน นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
42779 นายนครินทร์ สุวรรณแสง นักวิชาการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42780 นายวรุตม์ ลิ้มลาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์
42781 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42782 นางสาวดวงทิพย์ ปิยะวรรณะกูล นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
42783 นางสาวปาริชาติ อยู่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร
42784 นางวิมลมาศ ถนอมเกียรติ นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
42785 นายธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
42786 นายธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
42787 นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ นักวิชาการอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42788 นางสาวนัฐนันท์ ฉวาง นักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร
42789 นางสาวตวงพร กลิ่นพงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
42790 นายสนธิ พลชัยยา ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42791 นางสาววารี ชัยทวีปพร นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
42792 นางสาวภัทรวดี หาดแก้ว ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42793 นายศรทอง เสถียรทิพวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42794 นางสาวพิชญนันท์ ทิพย์มณี พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
42795 นางสาวศิรินภา หลวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42796 นางสาวนิชนันท์ ตราโชว์ นักอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
42797 นางสาวทิฆัมพร พรไพบูลย์พงษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
42798 นางสาวนิชนันท์ ตราโชว์ นักอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
42799 นางสาวนิโลบล ช่วยแสง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42800 นายอลงกรณ์ วัตตธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Pages