รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี 2564

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 42601 - 42700 จากทั้งหมด 42931 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
42601 นายคณิต สวัสดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานรัฐมนตรี - กว.
42602 ร.ต.อ.หญิงกวิสรา รักวีรธรรม รองสารวัตร กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42603 นางสาวเพชรรัตน์ สพรั่งผล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม
42604 นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
42605 นางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42606 นางสาวถลัชนันท์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42607 นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42608 นายอานันท์ ยานารมย์ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
42609 นายเตวิช ตุงคะเสรีรักษ์ นักฟิสิกส์รังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
42610 นางสาวอารยา สันวรรณ นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
42611 นางสาวฐาปนี วารินสะอาด สารวัตร กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม สตช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42612 นายอลงกรณ์ วัตตธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
42613 นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
42614 นางสาวภัทรภร รักษ์ชูชีพ เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
42615 นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน
42616 นางสาวจิระวรรณ รักสงค์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42617 นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
42618 ร้อยตำรวจโทหญิงอัญชลี ปฐมนันทกุล รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42619 พ.ต.ต.หญิงณฐวรรณ พิณโท สารวัตร(สอบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
42620 นายชาญณรงค์ พูลเพิ่ม นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42621 นายวิชิต หวันประรัตน์ นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
42622 นายคณิน พ่วงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
42623 นายจิตรภณ จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
42624 นายวรงศักดิ์ โสภัย วิศวกรโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
42625 นางสาวอภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ
42626 นางสาวชยธิญา หลีเจริญ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
42627 นางสาวดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร นักวิชาการป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
42628 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42629 นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
42630 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42631 นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
42632 นางสาวอัจฉราภรณ์ ว่องไว นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42633 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42634 นางสาวเบญจพร จิตต์บุรุษ นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร
42635 นายคณุตม์ ทองพันชั่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรมอนามัย
42636 นายชุมพล จันทะลา นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
42637 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
42638 นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42639 นางสาวพิชชา อัมราลิขิต นักวิชาการขนส่ง กรมท่าอากาศยาน
42640 นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42641 นายนิพนธ์ จันเลน นักวิชาการอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42642 นางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42643 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42644 นางสาวปัญวรัญย์ จันทร์สุริยา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42645 นางสาวศุภิศา ครุวรรณพัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
42646 นางสาวชาลินี จันทรากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาชุมชน
42647 นายปวรุตม์ วุฒิวงศ์ นักศึกษาเนติบัณฑิตไทย
42648 นางสาวรสสุคนธ์ รัตนพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42649 นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี
42650 นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
42651 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
42652 นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
42653 นายสิทธิโชค โสมอ่ำ ครูวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
42654 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
42655 นายจำรัส หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42656 นายเกษมพันธุ์ จิตรเย็น นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์
42657 นางสาววาสินี เกียรติอดิศร ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข
42658 นางสาวมัณฑณา สนธิสุข นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
42659 นางสาววาสินี เกียรติอดิศร ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข
42660 นางสาวธวัลกร หุ่นนวล นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42661 นายธเนศ ปาลาศ นักการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
42662 นายภูมิภัทร์ แพทวีทรัพย์ นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42663 นางสาวณภัทร ศรีปรัชญากุล นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42664 นายณัฐพล สุ้นโหย นิติกร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
42665 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พันธุ์สุข นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
42666 นางกาบแก้ว กาพย์เกิด ทองทิพยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42667 นางสาวจิตติยา ชูทอง วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42668 นางสาวชื่นกมล มีศิลป์ - -
42669 นางสาวพิชฒาภร ไชสวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
42670 นางสาวทรายทอง ทองเกษม นักจดหมายเหตุ กรมศิลปากร
42671 นางชัธภฤดา อัศวภูไชย นักฟิสิกส์รังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
42672 นางสาวสิภาณี นาคมี นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
42673 นางสาววลัยพร ขจรกลิ่น นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
42674 นายมารุต ศูนย์ตรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมราชทัณฑ์
42675 นางสาวศุภลักษณ์ มุ่งดี นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี
42676 นางสาวปัทมาพร ทองสุขดี นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42677 นางสาวนิรนาฏ ไชยศิริ วิศวกรเครื่องกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
42678 นายพีรพัฒน์ วรรณวาณิชย์ นักสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์
42679 นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42680 นางสาวตติยา นันธิราภากร นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
42681 นางสาวปิยาพัชร ทับอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
42682 นางสาวกุลธิดา เกียรติเจริญศิริ พยาบาลวิชาชีพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42683 นายณัฐวุฒิ สุคนธบารมี นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
42684 นางสาววรพัทธ์ ลิขิตตานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
42685 นายศุภวัฒน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42686 นางสาวภัทรนันท์ ขันเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
42687 นายธนากร โตโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง
42688 นายอัศวิน ศรีสวัสดิ์ นักการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
42689 นางสาวณัฐกานต์ ทองสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก
42690 นางสาวสมหญิง ทดสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
42691 นางสาวธิรดา มีทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
42692 นางสาวผดุงขวัญ รัตนตรัยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
42693 นางสาวปุญฉัตร อินทะเสวก พยาบาลวิชาชีพ กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน
42694 นางสาวภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
42695 นางสาวเต็มศิริ กฤษณะวณิช นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
42696 นางสาวธนัญชนก วงค์ใส นักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
42697 นางสาวปารัช ขุนพรม นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
42698 นางสาวชนัตพร ภู่เกิด นักวิชาการพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
42699 นางสาวปิยะธิดา ประสิทธิเม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
42700 นางสาวเนตรชนก กันทะวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Pages