ข่าวการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

รายละเอียด

งานสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ"

การสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ: ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลต่อการบริหารงานของส่วนราชการ"

วัน/เวลา/สถานที่ดำเนินการ

  • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น - 15.30 น.
  • หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

ลักษณะสัมมนา

เพื่อให้การบริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมพัฒนาได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลการฝึกอบรมจากเครื่องแม่ข่ายเดิม สู่เครื่องแม่ข่ายที่ด้วยระบบเครือข่ายที่ดีกว่าเดิม เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็วและการรับใช้บริการในปริมาณที่มากขึ้น 

อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนข้อมูลครั้งนี้ ไม่สามารถถ่ายโอนรหัสผ่านและข้อมูลบางส่วนของท่าน มายังเครื่องแม่ข่ายใหม่ได้ จึงขอความกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่