ไอซีที

 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ"

โดยกำหนดรอบในการประชุม รายละเอียดตามนี้

หน่วยงานที่ไม่ใช้ DPIS

Categories:

งานสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ"

การสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ: ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลต่อการบริหารงานของส่วนราชการ"

วัน/เวลา/สถานที่ดำเนินการ

  • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น - 15.30 น.
  • หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

ลักษณะสัมมนา