dgs

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ”
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09:00 - 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี


กรุณาส่งแบบตอบรับมายังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ตามช่องทางดังนี้
เว็บไซต์ลงทะเบียนของสำนักงาน ก.พ. www.....................................................
โทรสารหมายเลข 0 2547 1752