งานสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ"