งานสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ"

การสัมมนา เรื่อง"การบูรณาการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ: ประโยชน์ของฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลต่อการบริหารงานของส่วนราชการ"

วัน/เวลา/สถานที่ดำเนินการ

  • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น - 15.30 น.
  • หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

ลักษณะสัมมนา

  • บรรยาย
  • การอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับใช้งาน DPIS 5

ลงทะเบียนร่วมงาน:  >> คลิก <<

Tags: