ระดับชำนาญการพิเศษ

เพื่อให้การบริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทีมพัฒนาได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลการฝึกอบรมจากเครื่องแม่ข่ายเดิม สู่เครื่องแม่ข่ายที่ด้วยระบบเครือข่ายที่ดีกว่าเดิม เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็วและการรับใช้บริการในปริมาณที่มากขึ้น 

อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนข้อมูลครั้งนี้ ไม่สามารถถ่ายโอนรหัสผ่านและข้อมูลบางส่วนของท่าน มายังเครื่องแม่ข่ายใหม่ได้ จึงขอความกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งรหัสผ่านใหม่