เปิดรับสมัครหลักสูตร The 6th Singapore - Thailand Leadership Development Programme

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ Public Service Division (PSD) และ Civil Service College (CSC) แห่งประเทศสิงค์โปร์ จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงค์โปร์ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงค์โปร์ (Singapore – Thailand Enhanced Partnership – STEP) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme– CSEP) ด้านราชการพลเรือน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore -Thailand Leadership Development Programme ในลักษณะ Sandwich Programme ต่อเนื่องจากที่ได้มีการจัดดำเนินการเป็นประจำปีเว้นปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต

หัวข้อการเรียนรู้หลัก

หลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดการอบรมภายใต้ หัวข้อ “Building a Sustainable and Resilient Community” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้าราชการไทยและข้าราชการสิงค์โปร์เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบทบาทของผู้นำภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม การประสานความร่วมมือแบบประชารัฐ และธรรมาภิบาลของผู้บริหารภาครัฐ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของประเทศไทย จํานวน 15 คน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
  2. ข้าราชการพลเรือนผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของประเทศสิงคโปร์ จํานวน 15 คน