คำนำแนะนำในการใช้ระบบลงทะเบียนกลางใหม่ (ocsc registration)