รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 1 - 100 จากทั้งหมด 380 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
1 นางสาวณิชาพร สังฆะโต ผู้อำนวยการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2 นายประกอบ โพธิ์ราม ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
5 นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 นางกัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
8 นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี กรมประมง
10 นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11 นายโกศล สถิตธรรมจิตร ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
12 นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้อำนวยการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
13 นางอรุณี จิรมหาศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
18 นายสราวุธ สุขสวรรค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
19 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 นางสาวธิดา สุขีลาภ ผู้อำนวยการ กรมอาเซียน
21 นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
23 นางสาวศรัญญา ปาลีวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
24 นายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ เลขานุการกรม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
26 นายนรภัทร ตรีศิริโชติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทางหลวง
27 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ นักบริหารการทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
29 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 นางมณฑา อยู่หลำ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
31 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที นักบริหารการทูต สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
33 นายพงศธร จุฑาสมิต นักการทูต กรมองค์การระหว่างประเทศ
34 ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
35 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ทางหลวง
37 นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม
38 นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
39 นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
40 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทางหลวง
41 นายอัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมการแพทย์
42 นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
43 นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
44 นายชวดล นิปธานนนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
45 นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ ผู้อำนวยการ กรมอาเซียน
46 นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
47 นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
48 นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
49 นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์
50 นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
51 นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
52 นายวิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
53 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
54 นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
55 นายอนุ แย้มแสง ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
56 นางรัตติยา สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
57 นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการ กรมการกงสุล
58 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
59 นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมสหกรณ์
60 นางรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
61 นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
62 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
63 นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ อัครราชทูตที่ปรึกษา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
64 นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย นักการทูต สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
65 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
66 นางเขมิกา เดชาชาญญ์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
67 นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
68 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
69 นายณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมสุขภาพจิต
70 นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
71 นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
72 นายจักรภพ วัชรมณเฑียร วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
73 นายปราบพล โล่ห์วีระ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
74 นางสาวอภิมุข ศรีสมัย ข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
75 นายจุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมควบคุมโรค
76 นายขัตติยา ชัยมณี เจ้าพนักงานวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
77 นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
78 นายอายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
79 นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
80 นายวัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
81 ว่าที่้ร้อยโทจำนงค์ นนทะมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
82 นายรังสรรค์ ศรีมังกร นักการทูต กรมพิธีการทูต
83 นางวลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
84 นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
85 นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร นักการทูต สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
86 นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
87 นายกรณ์ สุวรรณาศรัย นักการทูต กรมพิธีการทูต
88 นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
89 นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
90 นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
91 นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
92 นายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการ กรมท่าอากาศยาน
93 นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการ กรมสรรพสามิต
94 นางรุจาภา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการ กรมท่าอากาศยาน
95 นางสุมิตรา ทองแสง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
96 นางสาวพิชชากร แจ่มศรี อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
97 นางศิริกร ณ ระนอง ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
98 นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
99 นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
100 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้บริหารการศึกษา ระดับอำนวยการสูง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Pages