รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 201 - 300 จากทั้งหมด 380 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
201 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
202 นายณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
203 นางสาวกมลวรรณ กุหลาบวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า
204 นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
205 เรือโทนพดล จันทรมณี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง) กรมประมง
206 นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา กรมปศุสัตว์
207 นางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
208 นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการส่งเสริมพัฒนา)รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
209 นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
210 นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
211 นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช นักการทูต กรมพิธีการทูต
212 นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213 นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
214 นางนาฎรียา นพคุณ พรหมโยธี นักการทูต กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
215 นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
216 นางสาวรัตนา ใจเย็น ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมประมง
217 นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานกศน.
218 นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
219 นายวรพันธุ์ ศรีวรนารถ ผู้อำนวยการ กรมเอเชียตะวันออก
220 นางนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
221 นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
222 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมส่งเสริมการเกษตร
224 นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการ กรมการกงสุล
225 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัด กรมประมง
226 นายกษิพัฒ ภูลังกา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักงาน กศน.
227 นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
228 นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัด กรมประมง
229 นายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230 นายพรชัย พงษ์ภู่ ผู้อำนวยการ กรมธนารักษ์
231 นายภูบดี ลออเงิน ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
232 นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการ กรมการกงสุล
233 นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
234 นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี - กรมประมง
235 นายสุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี
236 นายวรพงษ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดสกลนคร กรมประมง
237 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
238 นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
239 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
240 นางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมเจ้าท่า
241 นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมประมง
242 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์
243 นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ วิศวกรโยธา กรมทางหลวงชนบท
244 นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
245 นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ผู้อำนวยการ กรมองค์การระหว่างประเทศ
246 นายภาษิต จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการ กรมยุโรป
247 นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการ กรมประมง
248 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
249 นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
250 นางวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
251 นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
252 นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการ กรมทางหลวงชนบท
253 นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
254 นายจักราวุธ เผือกคง นายแพทย์ สถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแ
255 นายวันชัย ประยงค์หอม ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมการเกษตร
256 นางสาวนันทิพัฒน์ บุญทวี นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
257 นางสาวอารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
258 นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
259 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย นักการทูต กรมการกงสุล
260 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
261 นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการ(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมชลประทาน)) กรมชลประทาน
262 นายสันติ สุรเจริญชัยกุล อำนวยการ กรมการขนส่งทางบก
263 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัด กรมประมง
264 นายนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี กรมธนารักษ์
265 นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
266 นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
267 นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
268 นายสมภพ อุณหชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
269 นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ ผชช.รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
270 นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
271 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมชลประทาน)) กรมชลประทาน
273 นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
274 นายธันว์ สินธวาลัย ผู้อำนวยการ กรมทางหลวงชนบท
275 นายราชันต์ ทิพยโสต ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
276 นางสาววรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
277 นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ กรมชลประทาน
278 นางสุชาดา โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
279 นายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น กรมชลประทาน
280 นางสาวรุ่งนภา ศรีวรรณวิทย์ นักการทูต กรมยุโรป
281 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
282 นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
283 นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
284 นายธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
285 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
286 นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ กรมชลประทาน
287 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
288 นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
289 นางพรพิมล เพชรกูล ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
290 นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
291 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) กรมชลประทาน
292 นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
293 นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
294 นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง นายช่างชลประทาน -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
295 นางสาวอารยา ไสลเพชร อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
296 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
297 นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมทางหลวงชนบท
298 นายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
299 นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
300 นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์

Pages