รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 301 - 380 จากทั้งหมด 380 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
301 นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน
302 นายยุทธนา กองถวิล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น กรมขลประทาน
303 นายถิรยุต ศรีสุเทพ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
304 นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
305 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
306 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
307 นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
308 นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
309 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
310 นายอารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312 นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
313 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
314 นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผู้อำนวยการ กรมทางหลวงชนบท
315 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กรมปศุสัตว์
316 นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
317 นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์
318 นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน
319 นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
320 นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการ กรมชลประทาน
321 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการ กรมศิลปากร
322 นางสาวสถาพร บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
323 นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
324 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
325 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ อำนวยการ กรมส่งเสริมการเกษตร
326 นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
327 นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
328 นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
329 นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
330 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการ กรมอนามัย
331 นางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำนวยการ กรมควบคุมมลพิษ
332 นางภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์
333 นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
334 นางสาวสริญญา อติแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
335 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
336 นายชาญชัย อนุสรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
337 นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
338 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ นักบริหารการทูต สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
339 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
340 นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
341 นายธวัชชัย บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอนามัย
342 นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ นายแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กรมอนามัย
343 นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
344 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
345 นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
346 นางสาวสุปราณี กุลมาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
347 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง สพฐ
348 นายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
349 นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักการทูต สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
350 ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
351 นายเมธี วงศ์เสนา อำนวยการสูง กรมการแพทย์
352 นางสาวพรประภา สินธุนาวา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
353 นายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
354 นางเบญจมาส แก่นเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
355 นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
356 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
357 นางสาวอโนมา จัตตารีส์ ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
358 นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
359 นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
360 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
361 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
362 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
363 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
364 นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
365 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
366 นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ เลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
367 นางอัจฉริยา ทวีสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
368 นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
369 นายพิพัฒน์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตร
370 นางเบญจวรรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
371 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
372 นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร
373 นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
374 ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
375 นายวัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
376 นายประสิทธิ์ ศรีพรหม นักวิทยาศาสตร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
377 นายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
378 นายสมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
379 นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
380 นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผุ้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท

Pages