รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 14

โควต้าจำนวน :

แสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน 101 - 200 จากทั้งหมด 380 รายชื่อ
กรณีไม่พบชื่อหน่วยงานให้พิมพ์ "หน่วยงานอื่น"
# ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด สถานะการลงทะเบียน
101 นางรุ่งนภา ทองรักน้อย ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
102 นายสมคเน เสมทัพพระ รองผู้อำนวนการ สำนักสำรวจและออกแบบ ตำแหน่งที่ 3 กรมทางหลวง
103 นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
104 นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
105 นางนารี โกเจริญ ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
106 นายศฐา อารยะกุล นักการทูต กรมการกงสุล
107 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
108 นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
109 นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
110 นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ
111 นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
112 นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน
113 นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
114 นางสาวแคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการ กรมองค์การระหว่างประเทศ
115 นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
116 นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย สำนักงาน กศน.
117 นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
118 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ เลขานุการกรม กรมการกงสุล
119 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
120 นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
121 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
122 นายอนุสรณ์ หอมขจร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
123 พันตำรวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนาพร นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
124 นายพานิช หมู่ศิริ ผู้อำนวยการ กรมสรรพสามิต
125 นายมานะชัย บุญเอก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127 นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
128 นางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์ ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
129 นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
130 นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
131 นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานประกันสังคม
132 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
133 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
134 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
135 นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี - วธ.
136 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
137 นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
138 นางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน
139 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
140 นางสาวชิดชนก นาคสินธุ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
141 นางบุษศา ประพันธ์ ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
142 นาย- - ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
143 นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน ผู้อำนวยการ กรมทางหลวง
144 นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
145 นายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
146 นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประกันสังคม
147 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ อำนวยการ กรมศุลกากร
148 สิบเอกมงคล ศรนวล รองศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
149 นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
150 นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
151 นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
152 นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
153 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมการเกษตร
154 นางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง
155 นางวิภาวี รังสิมาภรณ์ ผู้อำนวยการ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
156 นายธเนศ ดิษฐปัญญา วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
157 นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
158 นายก้องเกียรติ เพชรรัตน์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
159 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
160 นายปกครอง สุดใจนาค วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
161 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
162 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
163 นายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา กรมการกงสุล
164 นางเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
165 นางสาวพเยีย ศรีแสงทอง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
166 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
167 นายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ นายแพทย์ กรมควบคุมโรค
168 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นักวิชาการสัตวบาล) กรมปศุสัตว์
169 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
170 นางนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
171 นายธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
172 นางแววดาว ดำรงผล ผู้อำนวยการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
173 นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการ กรมสุขภาพจิต
174 นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สำนักงาน กศน. (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
175 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176 นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคม
177 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
179 นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
180 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ วิศวกรโยธา กรมทางหลวง
181 นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
182 นางทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
183 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมส่งเสริมการเกษตร
184 นายณรัฐ วิชญนันท์ นักการทูต กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
185 นางฉัตรวดี จินดาวงษ์ ผู้อำนวยการ กรมอาเซียน
186 นายอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร เลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
187 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188 นางสาลินี ผลประไพ ผู้อำนวยการ กรมเอเชียตะวันออก
189 นายธรรมนูญ ทองสุข ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมปศุสัตว์
190 นายสหนณ ชัยจรินันท์ ผู้อำนวยการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
191 นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ อัครราชทูตที่ปรึกษา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
192 นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมพัฒนาที่ดิน
193 นายอาคม ชุ่มธิ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง) กรมประมง
194 นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
195 นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
196 นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการ กรมชลประทาน
197 นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน กรมชลประทาน
198 นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการ กรมประมง
199 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
200 นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Pages