โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจฉิมฯ) หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 3

 |  Written by ocscretire  |  0

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งเพื่อทราบว่า โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร 2 : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ จะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทุเลาลงแล้ว
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

  • ข้าราชการพลเรือนที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หลักสูตรที่ 1 : เกษียณอย่างเกษม

จำนวนผู้สมัคร: ข้าราชการพลเรือน จำนวน 980 คน

วิธีดำเนินการ

  • ระยะเวลา 1 วัน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เป็นการประชุมสัมมนาและรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง การบริหารการเงิน และกบข. โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดในการอบรมสัมมนา ดังนี้

  • ช่วงเช้า : สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน โดยกรมบัญชีกลาง
  • ช่วงบ่าย : 13.00 - 15.20 น. บริหารเงินอย่างไร หลังวัยเกษียณ
  • ช่วงบ่าย : 15.30 - 17.00 น. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จาก กบข.

หลักสูตรที่ 3 : วัยเก๋าก้าวทันโลก

ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การเกษียณอายุราชการให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง เพื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อมีการจัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์แล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. จะนำวีดิทัศน์การจัดอบรมหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 3 เข้าสู่ระบบออนไลน์ Learning Space ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ learn.ocsc.go.th เพื่อให้ข้าราชการผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

โดยรายวิชาที่คัดเลือก ได้จากการประมวลผลข้อมูลแบบสอบถามข้าราชการผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ตามหนังสือที่ นร 1013.3/209 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

  • ช่วงเช้า : Digital สำหรับวัยเก๋า
  • ช่วงบ่าย : ดูแลสุขภาพอย่างไร ในวันที่ยังแข็งแรงอยู่

จำนวนผู้สมัคร

  • ข้าราชการพลเรือน จำนวน 980 คน (กลุ่มเดียวกับกิจกรรมที่ 1 : หลักสูตรที่ 1)

วิธีดำเนินการ

  • จัดดำเนินการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้องหลักสูตรที่ 1 เกษียณอย่างเกษม และหลักสูตรที่ 3 วัยเก๋าก้าวทันโลก


กำหนดการโครงการ หลักสูตรที่ 1

*สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งเพื่อทราบว่า โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร 2 : พัฒนาคุณภาพกายใจ พร้อมรับวัยเกษียณ จะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทุเลาลงแล้ว
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คุณพัชรา คุ้มเสถียร, คุณศิริพร ธรรมทิกูล

เบอร์โทรศัพท์:  0 2547 1810, 0 2547 1767

โทรสาร 0 2547 1783


ปีงบประมาณ: 
2564
สถานที่ฝึกอบรม: 
#
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
#
เบอร์ติดต่อ: 
#
เริ่มลงทะเบียน: 
20/01/2021 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
01/03/2021 - 16:30
วันฝึกอบรม: 
03/03/2021 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
04/03/2021 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
981 ที่นั่ง