รายชื่อผู้ลงทะเบียน

(กรณีไม่พบหน่วยงาน ให้พิมพ์คำว่า "หน่วยงานอื่น")
# เลขลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 40879 นางอรดี ศรีสนั่น เจ้าพนักงานการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2 40882 นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
3 40910 นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
4 40911 นาง รัชนี คงขำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 40927 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท
6 40934 นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร พยาบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
7 40942 นางธารีรัตน์ มัฆนาโส โภชนากรชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 40943 นางสุดารัตน์ วรรณสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
9 40944 นางสิรินท์รัฐ มหาลี้ตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
10 40947 นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11 40969 นางอรพิณ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 40971 นางราตรี สุ่มขำ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13 40976 นางปรียา ปิ่นนิล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14 40982 นางอิงอร อนันตรังสี พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15 40986 นางสาวสุพจี สุภาพ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16 40987 นางอมรรัตน์ เสนาขันธ์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน รพ.พิจิตร
17 40989 นางอนุกูล เสริมศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
18 40999 นางจันทิมา นวลสำลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19 41001 นางอารมภ์ คงเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20 41010 นางนิรมล ศรชำนิ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 41011 นางสาวจารุณี นักระนาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22 41012 นางรุ่งนภา สาระนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี
23 41017 นายสุวิช ภารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
24 41018 นางยุวดี วีระคุณ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 41020 นางวันดี แจ้งยอดสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26 41023 นางสมใจ อินทร์ปรุง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชบุรี
27 41024 นางรัตนาภรณ์ มีอยู่ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี สำนักงานรัฐมนตรี - อก.
28 41027 นางเสาวภา บุญธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
29 41028 นางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
30 41029 นางศิริพจน์ ตัณฑิกุล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชบุรี
31 41030 นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
32 41031 นางสาวกฤษณา นิลศรี ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
33 41035 นางธัญนันท์ ศิริธร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
34 41043 นางแสงจันทร์ มีสวนนิล เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
35 41045 นางสาวณัฐกานต์ เจริญสม แพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
36 41053 นางวรรณพร สุขสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
37 41056 นางสาวปราณี ศรีวงษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรมชลประทาน
38 41064 นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
39 41069 นางวาริธร บัววิรัตน์เลิศ พยาบาลสิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
40 41071 นางศิริลักษณ์ อาจอาษา สถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41 41076 นางพนิดา ฉายอรุณ พยาบาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
42 41085 นายสุรพงศ์ ขวัญพงศ์ นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
43 41087 นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์ ครู วิทนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
44 41088 นายวิชัย ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
45 41090 นางสาวธันยธรณ์ เทียมเท่าเกิด พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชบุรี
46 41092 นางวรรณเพ็ญ สุวรรณสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
47 41094 นายเทียม สีบุบผา เจ้าพนักงานธุรการชำนายงาน โรงพยาบาลราชบุรี
48 41095 นางสาวอภิษฎา รัศมี นักเทคนิคการแพทย์ กรมควบคุมโรค
49 41096 นายสุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ นายแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
50 41098 นางสะอาด เที่ยงทัศน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
51 41099 นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดสกลนคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52 41102 นางฐิติรัตน์ สิทธิมารพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมบังคับคดี
53 41103 นายปราโมทย์ สุขใย ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
54 41104 นางสุทธิพร เทรูยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
55 41105 นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
56 41106 นางสาวณิชาภา ยนจอหอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
57 41107 นางสาวจินตนา ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
58 41109 นางรสสุคนธ์ ชมชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
59 41110 นายบุยเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) กรมชลประทาน
60 41113 นางธิดารัตน์ คติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
61 41114 นางณัฏฐิณี ตัณนิติศุภวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
62 41120 นายประยุทธ นงค์นวล ฃ่างภาพการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
63 41121 นางวนิดา แว่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรมควบคุมโรค
64 41122 นางอำนวยพร ชัยมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรมควบคุมโรค
65 41123 นางศรีวรรณ สรชนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต
66 41124 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
67 41126 นางสาวชวัลนุช พรหมแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
68 41133 นางระพีพร อารีย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
69 41140 นางสาวสวรส ไสยวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
70 41142 นางราตรี ป้อมเชียงพิณ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน โรงพยาบาลราชบุรี
71 41144 นางศุภวรรณ จันทร์น้อย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน โรงพยาบาลราชบุรี
72 41145 นางสาวอรอินทร์ สอนสะอาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานรัฐมนตรี - กษ.
73 41146 นางมณี ศรีเผือก เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
74 41147 นางอรุณี โสมพัฒนะพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
75 41148 นางเปรมปรี หลงปาน นิติกร กรมศุลกากร
76 41149 นางสาวอนงค์นุช ศาโศรก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรมสุขภาพจิต
77 41150 นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กรมธนารักษ์
78 41154 นางนิพภา สุขอยู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
79 41157 นางสาวสมใจ ก่ออริยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
80 41160 นางบุษบา ดีพราหมณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมบังคับคดี
81 41163 นางอุไรวรรณ พวงสายใจ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
82 41167 นางพิมพ์รัตน์ พฤกษ์ชาติศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
83 41168 นางสาวปาณทิพย์ เปลี่ยนโมฬี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานรัฐมนตรี - อก.
84 41169 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ กรมศุลกากร
85 41170 นางสาวฐานิตา นาคไพจิตร พยมบาลวิชาชีพ -- ยังไม่ระบุหน่วยงาน --
86 41173 นางชญานุตม์ ทุ่มทวน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
87 41175 นายดุสิต อภัยสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์
88 41179 นางสาวกุลภา พลรัตน์ นายสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
89 41181 นางนิภา เพริศศิริ พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
90 41184 นางสาวสุมาลี จักรไพศาล พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสระบุรี
91 41185 นางสาววัชรินทร์ ชัยมานะการ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสระบุรี
92 41186 นายวิรัตน์ ทรงงาม วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
93 41187 นางฑิฆัมพร ชาวขมิ้น พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสระบุรี
94 41188 นางเนตรนริศ ผดุงศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
95 41189 นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
96 41191 นางกนกพร โหรสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี
97 41192 นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
98 41194 นางสาวนพมาศ พงษ์ประจักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี
99 41195 นางพิศมัย โพธิพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี
100 41196 นางสาวพีรยา วรากลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี

Pages