โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 |  Written by ocscretire  |  0

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     หนังสือเรียนถึงส่วนราชการ

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 1

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 2

     สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คู่มือการลงทะเบียน

1. กลุ่มที่ 1 หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ

     1.1 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     1.2 เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ของบัตร

     1.3 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 1 วันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 (pdf)

ระบบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบบออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้สมัครลำดับที่ 1 - 290 จะเข้าอบรมด้วยระบบปฏิบัติการ Zoom และลำดับที่ 291 เป็นต้นไปจะเป็นการเข้าอบรมจากสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่ https://register.ocsc.go.th/registration/retire2567 และที่หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

//

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนทาง zoom และ youtube live กลุ่มที่ 1

--------------------------------------

2. กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย

     2.1 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และไม่เคยเข้ารับการการอบรมในหลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. มาก่อน

     2.2 เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ของบัตร

     2.3 กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 2 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 (pdf)

ระบบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบบออนไลน์จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สมัครลำดับที่ 1 - 290 จะเข้าอบรมด้วยระบบปฏิบัติการ Zoom และลำดับที่ 291 เป็นต้นไปจะเป็นการเข้าอบรมจากสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่ https://register.ocsc.go.th/registration/retire2567 และที่หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

--------------------------------------

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์ติดต่อ: 0 2547 1000 ต่อ 1810 (พัชรา), 1133 (นิรมล), 1747 (ศิริพร), 1772 (ณัฏฐิกา)


ปีงบประมาณ: 
2567
สถานที่ฝึกอบรม: 
รูปแบบออนไลน์
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณศิริพร ธรรมทิกูล, คุณพัชรา คุ้มเสถียร
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1000 ต่อ 1810, 1133, 1772