วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2532
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2538
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2547
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปรด. สาขาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2554
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2536
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2540
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2543
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)
ระดับปริญญา: 
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2549
วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขาวิชา: 
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต/อายุรศาสตร์/ประสาทวิทยา
ระดับปริญญา: 
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่สำเร็จการศึกษา: 
2547

Pages