หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leaders) รุ่นที่ 29

 |  Written by ocscnw  |  0

 

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1.  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเป็นข้าราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร 28 ธันวาคม 2566) หรือ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือเป็นข้าราชการประเภทอื่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า อายุไม่เกิน 38 ปี นับถึงวันที่ปิดการรับสมัคร ทั้งนี้ต้องไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน 

2. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ 2 รอบที่ผ่านมา

3. มีความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ) ที่สื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

4. มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแววของการเป็นผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี

5. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

7. มีผลการประเมินผ่านตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการพิจารณาจากองค์ประกอบข้างต้น และความต้องการที่มาจากผู้สมัครด้วย โดยไม่ควรเป็นการบังคับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา

ขั้นตอนการสมัคร  (ปิดระบบรับสมัครออนไลน์ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)


เอกสารการรับสมัคร

  1. หนังสือรับสมัครต้นฉบับ ของแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน รวม 212 หน่วยงาน
  2. รายชื่อแจ้งท้าย
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดหลักสูตร
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างปฏิทินกำหนดการภาพรวม
  5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำแนะนำในการกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

วิธีลงทะเบียนออนไลน์

1. สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Log in) กับระบบลงทะเบียน ให้ผู้สมัครทำการสร้างบัญชีโดยไปที่คำว่า "Register"  (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ) ในกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานเดิมอยู่แล้วโปรด Login  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้องครบถ้วน

2. กรอกข้อมูลสำหรับการล็อกอินให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม Create new account"

3. เมื่อผู้สมัครดำเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกข้อมูลProfile เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร New wave”

4.คลิกที่ “Profile เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร New wave” เพื่อให้ข้อมูลประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความสามารถภาษาต่างประเทศ  คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล

- ประวัติการศึกษา (NW) คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล

- ประวัติการฝึกอบรม คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล (กรอกทุกระดับตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาเป็นต้นไป)

- ประวัติการทำงาน คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล

5. เมื่อกรอกข้อมูลในหน้า “Profile เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร New wave” แล้ว ให้ไปที่คลิกเมนู “รายการหลักสูตร” และคลิกที่คำว่า “สมัคร” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 5 ส่วน และคลิกปุ่ม Submit” ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล

6. ระบบแสดงข้อความ “ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน...

7. กรณีผู้สมัครต้องการ แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ให้คลิกที่คำว่า “ประวัติหลักสูตร” (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)

8. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อลงนามรับรองข้อมูลตนเอง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสมัคร (ระดับผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ลงนามรับรองผู้สมัคร ก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาส่งเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 ทั้งนี้ ผู้สมัครโปรดเผื่อระยะเวลาสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อด้วย

9. หน่วยงานต้นสังกัด (ระดับกรม/กระทรวง) ส่งหนังสือนำและใบสมัครของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหน่วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 4 มกราคม 2567


ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • นางสาวสิรินรัตน์ ศรีสรวล โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6937
  • นางสาวศิวพร โคปาละสุต โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1755
  • นางสาวณัฐชยา ปัญญาใจ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1785

ปีงบประมาณ: 
2567
วันฝึกอบรม: 
01/02/2024 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
23/04/2024 - 16:30
เริ่มลงทะเบียน: 
29/11/2023 - 08:30
หมดเขตลงทะเบียน: 
28/12/2023 - 23:59
กลุ่มหลักสูตร: 
ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leaders)
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
เบอร์ติดต่อ: 
0 2547 1000 ต่อ 6937, 1785, 1755