หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) รุ่นที่ 25

 |  Written by ocscnw  |  0

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) รุ่นที่ 25

เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการประเภทอื่น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร 27 มกราคม 2563) โดยได้ปฏิบัติราชการหรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่แรกบรรจุ และไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน

2. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีมาก – ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ 2 รอบที่ผ่านมา

3. มีความสามารถด้านภาษาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ) ที่สื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ

4. มีบุคลิกภาพอันเป็นตัวอย่างที่ดีได้ อาทิ กล้าคิดกล้าริเริ่ม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแววของการเป็นผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้เร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ชอบแสวงหาความรู้ และประสานสัมพันธ์ได้ดี

5. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี ตามที่ระบุไว้ในจรรยาข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2563)

วิธีการลงทะเบียนออนไลน์

1. สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Log in) กับระบบลงทะเบียน ให้ผู้สมัครทำการสร้างบัญชีโดยไปที่คำว่า Register” (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ) ในกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานเดิมอยู่แล้วโปรด Log in เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้องครบถ้วน

2. กรอกข้อมูลสำหรับการล็อกอินให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม Create new account"

3. เมื่อผู้สมัครดำเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าไปกรอกข้อมูลProfile เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร New wave”

4.คลิกที่ “Profile เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร New wave” เพื่อให้ข้อมูลประกอบการสมัคร ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- ความสามารถภาษาต่างประเทศ  คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล

- ประวัติการศึกษา (NW) คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล

- ประวัติการฝึกอบรม คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล (กรอกทุกระดับตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาเป็นต้นไป)

- ประวัติการทำงาน คลิกที่คำว่า “เพิ่มข้อมูล” และคลิกปุ่ม “Publish” สำหรับบันทึกและแสดงข้อมูล

5. เมื่อกรอกข้อมูลในหน้า “Profile เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร New wave” แล้ว ให้ไปที่คลิกเมนู “รายการหลักสูตร” และคลิกที่คำว่า “สมัคร” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง ๕ ส่วน และคลิกปุ่ม Submit” ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูล

6. ระบบแสดงข้อความ “ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน...

7. กรณีผู้สมัครต้องการ แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ให้คลิกที่คำว่า “ประวัติหลักสูตร” (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)

8. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อลงนามรับรองข้อมูลตนเอง และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสมัคร (ระดับผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ลงนามรับรองผู้สมัคร ก่อนส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาส่งเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ทั้งนี้ ผู้สมัครโปรดเผื่อระยะเวลาสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อด้วย

9. หน่วยงานต้นสังกัด (ระดับกรม/กระทรวง) ส่งหนังสือนำและใบสมัครของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหน่วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

 

ปีงบประมาณ: 
2563
วันฝึกอบรม: 
18/05/2020 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
24/08/2020 - 17:30
เริ่มลงทะเบียน: 
11/12/2019 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
27/01/2020 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ และต่างจังหวัด
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
พรศิริ หรือ วรรณวนัช
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1780 หรือ 02-547-1747