หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย (Singapore - Thailand Senior Officials Development Programme)

 |  Written by ocscasean  |  0

คำแนะนำการสมัคร

การเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีบัญชีล็อคอินเข้าระบบ)

 1. คลิกลิงค์ Register ที่มุมบนขวามือของหน้าจอ 
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
  • ใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเป็น Username 
  • กรอกอีเมล์ที่ท่านใช้งาน
  • ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับล็อคอิน
  • กรอกรายละเอียดส่วนตัวอื่นๆ (ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ... )
 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม "Create new account" ด้านล่าง
 4. เมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วระบบจะล็อคอินให้อัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกที่เมนู "รายการหลักสูตร" แล้วเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมอบรม

ทำอย่างไรเมื่อล็อคอินไม่ผ่าน (กรณีที่ลืม รหัสล็อคอินเข้าใช้งาน)

 1. คลิกลิงค์ Register ที่มุมบนขวามือของหน้าจอ 
 2. คลิกแท็บ Request new password
 3. กรอกอีเมลที่ท่านเคยใช้ในการเปิดบัญชีกับระบบลงทะเบียนกลาง
 4. รอรับอีเมลจากระบบลงทะเบียนกลาง เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่
 5. หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 10 นาที กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำการ Reset รหัสผ่านใหม่ทางโทรศัพท์ โดยจะมีคำถามเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง หรือ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่ออบรมร่วมกับข้าราชการพลเรือนของประเทศสิงคโปร์ในระดับที่เทียบเท่ากัน ประเทศละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

การประเมินความพร้อมในการเข้าฝึกอบรม วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ฝึกอบรมในช่วงวันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2561

โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ดำเนินการ ณ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561 และ

ช่วงที่ 2 ดำเนินการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2561


การพิจารณาคัดเลือก

1) สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและอาจจัดให้มีการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพเป็นการเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือจำนวน ๑๐ คน ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

2) สำนักงาน ก.พ. จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทาง http://www.ocsc.go.th/csti/programme/ คลิกเลือก “CSEP Senior Officials Development” และผลการพิจารณาคัดเลือกของสํานักงาน ก.พ. ถือเป็นที่สุด


เอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ

เมื่อกดส่ง (Submit) ใบสมัครแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบสมัครซึ่งมีข้อมูลของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแนบภาพถ่ายปัจจุบัน นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง และจัดส่งใบสมัครในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. กรณีที่ตรวจพบว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร (Hard Copy) และข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงทะเบียนออนไลน์ไม่ตรงกัน สำนักงาน ก.พ. จะถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นเกณฑ์


การติดต่อประสานงาน

วิทยาลัยนักบริหาร 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2547 1784 (คุณชนิดาภา), 0 2547 1785 (คุณศิธา)

โทรสาร 0 2547 2049


ปีงบประมาณ: 
2561
วันฝึกอบรม: 
18/07/2018 - 08:30
วันสิ้นสุดการอบรม: 
26/07/2018 - 16:00
เริ่มลงทะเบียน: 
15/06/2018 - 08:00
หมดเขตลงทะเบียน: 
29/06/2018 - 16:30
จำกัดจำนวน: 
0 ที่นั่ง
กลุ่มหลักสูตร: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ฝึกอบรม: 
สำนักงาน ก.พ. และ Civil Service College สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผู้ประสานงานหลักสูตร: 
คุณศิธา,คุณชนิดาภา
เบอร์ติดต่อ: 
02-547-1784, 02-547-1785